DE JONGERENCOACHES VAN SWAZOOM ZIJN ‘MASTER’ OP DE VO-SCHOLEN IN ZUIDOOST

Amsterdam Zuidoost is een prachtig stadsdeel met een multiculturele bevolkingssamenstelling. Een samenstelling waarbij jeugd en jongeren procentueel oververtegenwoordigd zijn. Het voordeel hiervan is dat het stadsdeel bruist van de activiteiten. En de keerzijde van deze levendigheid is dat er problemen opkomen die de samenhorigheid enorm kunnen verstoren. Te denken valt aan jeugdcriminaliteit, eenzaamheid, schooluitval of dakloosheid. Om dit soort problemen en/of situaties aan te pakken is Swazoom Welzijn de aangewezen organisatie om, samen met scholen en andere partners, met oplossingen te komen om de jeugdigen en jongeren betere perspectieven te bieden. En die perspectieven komen tegenwoordig tot uiting door de corona crisis. Hierdoor moesten de jongerencoaches zo snel mogelijk overschakelen tot andere werk methodieken om de leerlingen (jongeren) de nodige hulp, advies en begeleiding aan te kunnen bieden. 

Uiteindelijk kon door de snelle omschakeling een uitgebreid online activiteitenaanbod worden opgezet. Hierin is hulp, advies en begeleiding verwerkt. Alhoewel de scholen zijn gesloten, staat Swazoom Welzijn niet stil en gaat steevast door om er voor de jongeren te zijn in deze moeilijke tijd.

Jongerenwerk en onderwijs

Om de problemen van de  jongeren beter te kunnen aanpakken is Swazoom Welzijn in stadsdeel Amsterdam Zuidoost een samenwerking aangegaan met de scholen van het voortgezet onderwijs (VO). De samenwerking met de scholen kan het best worden weergegeven aan de hand van praktijksituaties van drie jongerencoaches van Swazoom Welzijn. Alhoewel de praktijksituaties vòòr de corona crisis plaatsvonden, blijven ze relevant voor het jongerenwerk en onderwijs.

MySchoolCoachzz

Peer to peer coaching jongeren op scholen | Laya Leysner:

De samenwerking tussen het jongerenwerk en het onderwijs vind ik zeer belangrijk. Daarom ben ik ook van mening dat deze twee werkvelden verbonden moeten zijn aan elkaar. School is een plek waar jongeren veel moeten doen. Je moet goede cijfers halen, je moet dit beter doen, je moet.. en vul zelf maar verder in. 

Het jongerenwerk is geen verplichting, het is iets waar de jongere zelf voor kiest. Jongerenwerk maakt onderdeel uit van het leefgebied “vrije tijd” en ze hebben de keuze om dat te besteden aan onze activiteiten en projecten. Als jongeren in deze setting een dialoog aangaan met een jongerenwerker; iemand die net iets ouder is en weet wat je voelt en meemaakt, dan vinden ze dat vaak veel fijner dan een gesprek met een oudere zorgcoördinator, hulpverlener of leerkracht. In ons peer-to-peer-project kiezen de jongeren zelf waar zij aan willen werken, ze maken hun eigen veranderwens. Onze getrainde jongerencoaches zijn laagdrempelig en fungeren als rolmodel. De jongeren die op het VO zitten spiegelen zich aan de jongerencoaches. En de jongerencoaches gebruiken de gesprekken om thema’s te bespreken die de jongeren niet in hun eigen omgeving of op school kunnen bespreken. Als de jongerencoach samen met de jongere de leefgebieden school, thuis en vrije tijd met elkaar kan verbinden, om de jongere de juiste ondersteuning te bieden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen,  dan is het een win-win situatie voor beide partijen.

Oplossingsgericht werken 

Verder denken wij vanuit het jongerenwerk oplossingsgericht. De coaching is erop gericht om onze jongeren uit Zuidoost te empoweren, te motiveren en hun sterktes te benadrukken. Dit zorgt voor het versterken van hun zelfbeeld en het vergroten van zelfvertrouwen, wat ook zijn effect heeft op schoolse vaardigheden en resultaten. In de praktijk op school komt het vaak voor dat leerkrachten het zwaar hebben en alleenmaar aangeven wat niet goed gaat. Jongeren vinden dit vaak vervelend en lastig. En dit zorgt ervoor dat ze minder gemotiveerd zijn voor school. Als je een jongere aanspreekt vanuit hun kracht, werkt dit veel prettiger en raken ze daardoor gemotiveerder om aan iets te werken.

Jongerencoaches: de ervaringsdeskundigen 

Onze jongerencoaches zijn deels ervaringsdeskundigen en willen graag iets terug doen voor de jeugd in Zuidoost. Vaak herkennen jongeren zich ook in de jongerencoaches en bouwen sneller een vertrouwensband op waardoor ze veel meer vertellen en zich kunnen uiten bij hun coach. De jongerencoach kan op zo een manier een spil in het netwerk van de jongere zijn. Waar het de jongere nog niet lukt om zijn eigen hulpvraag te formuleren of om zelf hulp te vragen, springt de jongerencoach in en maakt de jongere op deze manier zo zelfredzaam mogelijk.

De meerwaarde van het jongerenwerk tussen leerling, school en wijk | Charro Mauricio:

Ik vind de meerwaarde van een jongerenwerker op school heel belangrijk, omdat de jongerenwerker al affiniteit heeft met de doelgroep buiten de school om. Wij kunnen ons goed inleven in de leefwereld van de jongeren. Als jongerenwerker ben je een centraal gezicht op school, leerlingen herkennen je van de wijk en van jongerencentra. Zelf ben ik ook opgegroeid in deze buurt en ken hierdoor veel ouders van de leerlingen. Hierdoor is de drempel om als jongere met mij te praten veel lager en ouders spreken mij ook aan. Dit geeft hun een veilig gevoel, ook merk ik dit bij de leerlingen. Ze kunnen bij mij terecht voor meer dan één ding en geven dit ook door aan de medeleerlingen. Ook krijg ik van docenten teruggekoppeld dat ouders hier blij mee zijn. Als jongerenwerker ben ik ook buiten school om bereikbaar en ze leggen mij dan situaties voor en vragen dan om hulp. Zo kan ik ouders en leerlingen doorverwijzen, zoals laatst naar MySchoolCoachzz: het jongeren coachingsproject van Swazoom. Een ander voorbeeld is dat een jongen op zoek was naar een sportactiviteit na school. Ik vertelde hem over de mogelijkheden in de wijk en dat is zo goed bevallen, dat hij de volgende keer zijn vriendje heeft meegevraagd. Een paar dagen later kwamen er ouders naar mij toe over deze activiteiten en dat hun kinderen ook wilde aansluiten. Dit is een mooie brug tussen de school en de wijk.

Een jongerenwerker hoort op de scholen 

Als ik de directeur en de leerkrachten spreek over jongerenwerk op school, geven zij aan dat dit allang had moeten plaatsvinden. Een jongerenwerker hoort in de school! Ze vinden het ook stom dat het niet eerder heeft plaatsgevonden op hun school en dat er meerdere jongerenwerkers moeten rondlopen. Maar ze zijn desondanks erg tevreden en in een korte tijd zien ze verschil bij de leerlingen die ik heb begeleid. Een leerkracht merkte op dat een aantal introverte kids veel meer open waren en zelfs eentje te mondig is geworden in de klas. 

Hoe ik het meestal aanpak is eerst in groepsverband kijken  of ze met elkaar in dialoog kunnen gaan, om te kijken waar hun interesses liggen en waar ik een ingang kan vinden. Als het moeilijk is in groepsverband, ga ik individueel met een leerling aan de slag. Ik vraag ze vaak wat wel goed gaat en wat ze echt tof vinden. Waarna ik op het positieve inzoom, zodat we de leerling meer zelfvertrouwen kunnen geven. Bijvoorbeeld: ze stellen zich kwetsbaar op in een veilige setting met de jongerenwerker. Die coacht en empowert ze en geeft ze een boost. We organiseren samen iets waar ze heel goed in zijn; hij wilt boksen maar durft niet alleen en mag een vriend meenemen. 

Hij vond het heel leuk, maar alleen vond hij zichzelf er niet zo goed in. Kleine stapjes! En dit zorgde ervoor dat ze een gametoernooi hadden georganiseerd, waardoor ze de link naar het buurthuis kunnen vinden. 

Als jongeren bezig zijn met rappen op het schoolplein is het een uitdaging om ze te benaderen in: rappen zonder scheldwoorden, positieve tekst, anderen stimuleren, motiveren in een positief jasje. Ze moeten het echt samen doen met de leider van de groep. 

Jongeren die stilletjes waren, zij die school niets vonden om wat voor reden dan ook, die zijn wel naar het oudergesprek gekomen. Omdat ik de ouders ken van de buurt of via jeugdvrienden. Een persoonlijk gesprek vinden ze fijn om ze te motiveren op school. School, jongere en ouders zijn hier blij mee.” 

Klankbord voor de docenten 

Het is fijn als je daar als jongerenwerker rondloopt en de docenten zich kunnen ventileren bij jou en hierdoor ook de nodige wisselwerking plaatsvind tussen jongerenwerker en docenten. 

Hierbij komen de sterktes/kwaliteiten van de jongerenwerker goed van pas, te weten: 

 • Gepassioneerde werker;
 • Communicatief vaardig;
 • Meer dan een flexibele duizendpoot;
 • Kameleon;
 • Transparant;
 • Motiverend;
 • Activerend;
 • Inspirerend;
 • Ervaringsdeskundige.

De jongerencoach als present werker | Sjoerd Bakker:

Samenwerking Swazoom en OSB 

Er was al sprake van een samenwerking met de OSB en Swazoom, maar dit was meestal op projectmatige basis. Vorig schooljaar is er ingezet om de samenwerking te versterken met de aanpak de Kansrijke Route die ontwikkeld is door Combiwel en Dynamo. Swazoom is hierin de uitvoerende partij en wij hebben affiniteit met en kennis van Amsterdam Zuidoost. In deze aanpak wordt er een verbinding gelegd tussen de leefgebieden van jongeren bestaande uit vrije tijd, de thuissituatie en de schoolomgeving.

Functie van de jongerenwerker op school


De jongerenwerker op school biedt extra ondersteuning aan leerlingen. Ik ben aanwezig op en rondom de school en werk samen met hulpverlening. Daarnaast signaleer ik problemen en trends die dan weer behandeld worden in de klas. Ik denk mee met docenten bij knelpunten of een hulpvraag. De jongerenwerker is er altijd voor een coaching gesprek.”

Band buiten schooltijd tussen jongerenwerker en jongere


Als er al contact in vredestijd is geweest, dan ligt de drempel lager als er iets aan de hand is. Jongeren weten dat ik er ben om te ondersteunen en maken daar dan makkelijker gebruik van. Kennis van de achtergrond situaties en de omgeving helpt ook daarbij.

Jongerenwerker en veiligheid binnen de school 


De jongerenwerker als present werker op een school kan vroegtijdig problemen signaleren en daar kordaat op inspelen, zodat escalatie van problemen kunnen worden voorkomen. Daarnaast is de jongerenwerker verbonden aan een wijk in Zuidoost, maar dan werkzaam op straat of vanuit een buurthuis. Met deze verbinding kan hij/zij ook buiten school iets voor de jongeren betekenen. Ik denk dat elke school zich er goed aan doet om jongerenwerk in te zetten.”

Huidig aanbod op de VO-scholen

Door de huidige situatie met betrekking tot corona zijn de jongerencoaches Sjoerd en Charro momenteel actief op het Bindelmeer College met het bieden van hulp en advies aan de leerlingen / jongeren. 

Momenteel zijn de jongerencoaches actief op de VO-scholen Bindelmeer College, Open Schoolgemeenschap Bijlmermeer. En binnenkort zal het jongerenwerk ook starten met activiteiten op het Ir. Lely Luceum. 

Jongerencoaches en verbinding tussen de drie leefmilieus 

De manager van Swazoom Welzijn, Raoul White, is voorstander van de verbinding tussen de drie leefmilieus namelijk vrije tijd, onderwijs en thuis. Daarom vindt hij dat de focus gericht moet zijn op de jongerencoaches VO van Swazoom. Die verbinden en acteren op de raakvlakken van deze drie leefmilieus. Zij zorgen voor een brugfunctie tussen de wijk en school, waarbij zij zelf leerlingen coachen, groepen begeleiden, een aanspreekpunt zijn voor ouders en leerkrachten en doorverwijzen indien nodig. Zowel de scholen als de ouders zijn heel blij met de komst van de jongerencoaches. Dus de Swazoom jongerencoach, zorgt voor de verbinding tussen straat en school! 

Door Stephano Stoffel, beleidsadviseur Swazoom Welzijn

Opmerking: Het interview van Sjoerd Bakker is uit Bijlmer en Meer (4 december 2019).

SWAZOOM ZOMERACTIVITEITEN IN ZUIDOOST 2020

De zomervakantieactiviteiten zijn er weer. En Swazoom Welzijn zal weer leuke en gezellige activiteiten aanbieden en uitvoeren voor de bewoners Amsterdam Zuidoost. De zomer is dé tijd om vakantie te houden, om te ontspannen en om samen met familie, vrienden en buurtbewoners leuke dingen te doen. 

Wij bieden een gevarieerd zomerprogramma aan met activiteiten voor jong en oud. Dus voor ieder wat wils! In ons boekje vind je het gehele aanbod om een goede planning te maken naar welke activiteiten je wil gaan. En als je een goede planning hebt gemaakt hoef je dus niet de hele zomer de hele dag binnen te blijven of naar de televisie te kijken.

Als je twijfelt over welke activiteiten bij je passen kun je natuurlijk ook je ouder(s) of verzorgers vragen wat ze er van vinden of gewoon contact met Swazoom Welzijn opnemen. Het laatste geldt natuurlijk ook voor de jongeren en volwassenen! Wat zijn de kosten? Alles is gratis!

Volg ons op social media! Swazoom Welzijn is te volgen op Facebook en Instagram

Zomerprogramma Swazoom Welzijn 2020

SWAZOOM WELZIJN AANWEZIG BIJ VERKIEZING SPEELGOED VAN HET JAAR

Swazoom Welzijn was aanwezig bij de jurering van speelgoed van het jaar. Lisa Harinck is een van de vakjuryleden en heeft met haar collega’s weer 20 stuks van het ingezonden speelgoed genomineerd.

Nederland kan vanaf 9 september weer stemmen op www.speelgoedvanhetjaar.nl en zo meebepalen wie de winnaars worden.

Het was weer een super leuke dag vol speelplezier. Buiten en binnen spelen stimuleert o.a. samenspel, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Wist je dat je speelgoed kan lenen bij Swazoom Welzijn? Voor meer informatie kan je mailen naar Anja Breslau (a.breslau@swazoom.nl).

Wil je meer weten over de werkwijze en de genomineerde artikelen? Ga dan naar www.speelgoedvanhetjaar.nl

Wil je zien hoe de jury speelgoed beoordeelt? Kijk naar onderstaand filmpje! https://youtu.be/MIZaFQmXDUs


VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!

Swazoom Welzijn is te volgen op Facebook en Instagram.

EINDE LAPTOPACTIE ‘IEDEREEN VERBONDEN’

De laptopactie ‘Iedereen verbonden’ van de Gemeente Amsterdam waaraan Swazoom Welzijn heeft deelgenomen is ten einde. De Gemeente heeft via Swazoom Welzijn enkele laptops geleverd voor het verstrekken aan inwoners van Amsterdam Zuidoost die aan de criteria voldoen. Inmiddels zijn alle laptops uitgegeven!

Als de Gemeente Amsterdam opnieuw laptops gaat uitgeven aan de in aanmerking komende inwoners, zal Swazoom Welzijn dit kenbaar maken. 

Volg ons op social media!

Swazoom Welzijn is te volgen op Facebook, Instagram en Youtube.

SWAZOOM WELZIJN DOET MEE AAN DE LAPTOPACTIE ‘IEDEREEN VERBONDEN’

Er is op dit moment een coronacrisis gaande in Nederland en dit treft ook Amsterdam Zuidoost. Door deze crisis zijn de leefomstandigheden van vele bewoners verstoord geraakt, waardoor zij nauwelijks of geen contact hebben met de buitenwereld. Door deze situatie heeft de Gemeente Amsterdam besloten om een handje te helpen door laptops beschikbaar te stellen voor de in aanmerking komende Amsterdammers via het plan ‘Iedereen verbonden’.

Om de laptops te kunnen verdelen heeft de Gemeente aan lokale organisaties gevraagd om deze te verspreiden onder de voor hun in aanmerking komende doelgroep, zoals vastgesteld door de Gemeente. De criteria waaraan de doelgroep moet voldoen zijn:

 • De gebruiker woont in Amsterdam.
 • De gebruiker heeft een laag inkomen en weinig eigen vermogen.
 • De gebruiker heeft nog geen (of geen goed functionerende) laptop in huis.
 • De gebruiker heeft geen kinderen die via school een laptop/wifi kunnen krijgen of die in aanmerking komen voor de gemeentelijke laptopregeling pakjekans.
 • De gebruiker heeft een specifieke behoefte om de laptop/wifi te gebruiken (praktisch/educatief/sociaal).
 • De gebruiker is naar verwachting (inschatting maatschappelijke organisatie) in staat het device te gebruiken met evt. geboden ondersteuning.
 • Per huishouden wordt maximaal 1 laptop verstrekt.

Om de verdeling van enkele toegewezen laptops in goede banen te leiden heeft Swazoom Welzijn zich beschikbaar gesteld om als één van de uitgiftepunten te fungeren in Amsterdam Zuidoost. Als u na het lezen van de criteria in aanmerking denkt te komen voor een laptop, kunt u zich aanmelden via emailadres: info@swazoom.nl  en vragen naar Stephano Stoffel. Indien er geen laptops meer in voorraad zijn, dan kunt u zich laten registreren op een wachtlijst. 

Swazoom Welzijn hoopt door deelname aan ‘Iedereen verbonden’ om de niet verbonden bewoners van Zuidoost te verbinden met de rest van de maatschappij. 

ZOMERPROGRAMMA SWAZOOM WELZIJN 2020

Beste inwoners van Amsterdam Zuidoost,

De zomervakantieactiviteiten van Swazoom Welzijn zijn er weer. Het is een breed aanbod vol leuke en gezellige activiteiten voor jong en oud. De zomer is het moment om vakantie te vieren, om te ontspannen en om samen met familie, vrienden en buurtbewoners leuke dingen te doen. 

Swazoom Welzijn is een welzijnsorganisatie in Amsterdam Zuidoost dat zich inzet voor een betere leefomgeving voor alle inwoners van het Stadsdeel. De inwoners kunnen bij Swazoom Welzijn terecht voor activiteiten, informatie, begeleiding en hulp. Zij kunnen ons o.a. bereiken via de buurthuizen in de drie gebieden namelijk Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost en Gaasperdam/Driemond. Maar rechtstreeks contact is ook mogelijk. Voor meer informatie zie de website van Swazoom.

Amsterdam Zuidoost is een levendig Stadsdeel in Amsterdam en het bruist altijd van georganiseerde en spontane evenementen. Zo ook in de zomer! Helaas zijn door de coronacrisis veel lokale activiteiten afgezegd, zoals het Kwakufestival maar gelukkig kunnen de zomervakantieactiviteiten van Swazoom Welzijn gewoon doorgaan.

Wij bieden een gevarieerd zomerprogramma aan met activiteiten voor jong en oud. Dus voor ieder wat wils! In ons boekje vind je het gehele aanbod om een goede planning te maken naar welke activiteiten je wil gaan. En als je een goede planning hebt gemaakt hoef je dus niet de hele zomer de hele dag binnen te blijven of naar de televisie te kijken. Als je twijfelt over welke activiteiten bij je passen kun je natuurlijk ook je ouder(s) of verzorgers vragen wat ze er van vinden of gewoon contact met Swazoom Welzijn opnemen. Het laatste geldt natuurlijk ook voor de jongeren en volwassenen! Wat zijn de kosten? Alles is gratis!

De manager van Swazoom Welzijn, Raoul White, is samen met zijn team heel trots op een top zomerprogramma die wij kunnen aanbieden en uitvoeren voor de inwoners van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost.

Swazoom Welzijn wenst een ieder een fijne zomervakantie toe!

Zomerprogramma Swazoom Welzijn 2020

Neem contact met ons op

Mail ons

Bijlmer Oost: vakantiebo@swazoom.nl

Bijlmer Centrum: vakantiebc@swazoom.nl

Gaasperdam/Driemond: vakantiegd@swazoom.nl


NIEUWE PAGINA: ‘OUDER- & KINDACTIVITEITEN’

Swazoom Kinderopvang Ouder- & Kindactiviteiten

Zoekt u naar een leuke activiteit om samen met uw peuter of kleuter uit te proberen? Kijk dan op onze nieuwe Swazoom Kinderopvang ‘Ouder- & Kindactiviteiten pagina’!

Op deze pagina kunt u leuke, creatieve en leerzame Ouder- & Kind activiteiten vinden die wij voor ouders/verzorgers hebben bedacht.om samen uit te proberen met de kinderen (thuis).

Kijk gelijk op: https://www.swazoom.nl/kinderopvang/onze-voorscholen-ouder-en-kind-activiteiten!

U kunt al onze ‘Ouder- & Kindactiviteiten’ vinden op ons Facebook, LinkedIn én Twitter account. Deel deze activiteiten met al uw vrienden en familie! Veel plezier samen!

STAGIAIRE MYSCHOOLCOACHZZ JUNIOR GEZOCHT!

Swazoom is een instelling in Amsterdam Zuidoost die zich ten doel stelt aantoonbaar bij te dragen aan het vergroten van de kansen voor jeugd en gezin in de Nederlandse maatschappij.

MySchoolCoachzz Junior is gebaseerd op een succesvol project waar VO- en MBO-leerlingen met een hoog risico op schooluitval gekoppeld worden aan een goed getrainde peercoach uit het MBO- of HBO-onderwijs om schooluitval te voorkomen. 

MySchoolCoachzz gaat uit van het peer-tot-peer principe waarin leerlingen individueel worden gecoacht door speciaal voor het project getrainde coaches. De primaire doelstelling van MySchoolCoachzz Junior (MSC) is het vergroten van kansen van risicoleerlingen op het succesvol afronden van een leuke schooltijd, deze leerlingen zijn tussen de 8 en 12 jaar. 

De kracht van het project is dat drie leefgebieden van deze risicoleerlingen met elkaar worden verbonden: school, vrije tijd en de thuissituatie. Het project is een goed voorbeeld van termen zoals ‘versterken eigen kracht’, ‘dichtbij de leerling’ en ‘zo licht mogelijk’. Wij zoeken naar enthousiaste stagiaires die het een uitdaging lijkt om leerlingen te coachen op verschillende basisscholen in Amsterdam.  

STAGIAIRE MYSCHOOLCOACHZZ JUNIOR GEZOCHT!

MySchoolCoachzz zoek voor het schooljaar 2020-2021 enthousiaste stagiaires voor minimaal 8 uur tot maximaal 32 uur per week. 

Opleiding/studierichting

HBO opleidingen (2e of 3e jaars studenten, start september 2020)

 • Pedagogiek
 • Maatschappelijk werk dienstverlening
 • Sociaal pedagogisch hulpverlening
 • Cultureel maatschappelijk vorming 
 • Toegepaste psychologie  
 • Social work

MBO opleidingen (2e of 3e jaars studenten niveau 4, start september 2020) 

 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 
 • Sociaal werk 
 • Maatschappelijke zorg 
 • Persoonlijk begeleider 

Waar kom je te werken: 

Swazoom werkt in verschillende gebieden in Amsterdam Zuidoost: Gaasperdam – Driemond, Bijlmer Oost en  Bijlmer Centrum. Hier kunnen kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 23 jaar hun vrije tijd nuttig besteden.

Wat bieden wij jou: 

 • Bij een fulltime 3e jaars stageperiode hoort een vergoeding van € 180 bruto per maand op basis van 36 uur per week;
 • Een afwisselende en uitdagende leerwerkplek in een enthousiast team;
 • Intensieve samenwerking met sociaal cultureel werkers waarvan er één jouw praktijkbegeleider zal zijn;
 • Uitstekende professionele stagebegeleiding op HBO-niveau;
 • Ruimte om te werken aan praktijk- en leerdoelen en ruimte voor innovatie;
 • Intensieve begeleiding door middel van intervisie, één op één gesprekken en schriftelijke feedback; 
 • Een training ‘Oplossingsgericht Coachen’.

Wat ga je doen? 

Je coacht kinderen, die een risico lopen op voortijdig schooluitval. Samen werk je aan verandering, die op de lange termijn oplossingen biedt. Het coachen van kinderen en jongeren is maatwerk. Ze kiezen eigen doelen die ze willen behalen. 

Veelvoorkomende doelen zijn: 

 • Weer gemotiveerd raken voor school  
 • Naar school blijven gaan  
 • Op tijd komen  
 • Beter kunnen concentreren  
 • Overgaan  
 • Hogere cijfers halen  
 • Sociaal handiger worden  
 • Leren het netwerk in te zetten  
 • Meer zelfvertrouwen ontwikkelen  
 • Om leren gaan met moeilijke situaties  
 • Erachter komen wat ze in de toekomst willen 

Je zal je ook bezig houden met: 

 • Ontwikkelen en organiseren van activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van kinderen en  jongeren;
 • Verbindingen leggen tussen vraag en aanbod op de scholen;
 • Signaleren van problemen, wensen en behoeften;
 • Kinderen en jongeren motiveren om hun talenten in te zetten;
 • Helpen met de ontwikkeling van vernieuwende projecten en activiteiten op maat;
 • Contacten leggen en onderhouden met samenwerkingspartners;
 • Activiteiten registreren en evalueren;
 • Deelname aan teamoverleg

Wat vragen wij van jou: 

 • Betrokkenheid bij de doelgroep kinderen en jongeren;  
 • Inlevingsvermogen;  
 • Een gedisciplineerde houding;  
 • Zelfstandigheid;  
 • Ondernemend karakter;  
 • Flexibiliteit;  
 • Leergierigheid;  
 • Een open houding
 • Enthousiast, gedreven persoonlijkheid;
 • Affiniteit met het werken met kinderen en jongeren en diverse doelgroepen, hun ouders en een diversiteit aan culturele achtergronden;
 • Sterk in je schoenen staan en initiatief durven nemen;
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit 
 • Een VOG is verplicht! 

Heb je interesse? 

Regeer dan zo spoedig mogelijk via onderstaande sollicitatieknop!

STAGIAIRE MYSCHOOLCOACHZZ YOUNGIN GEZOCHT

Swazoom is een instelling in Amsterdam Zuidoost die zich ten doel stelt aantoonbaar bij te dragen aan het vergroten van de kansen voor jeugd en gezin in de Nederlandse maatschappij.

MySchoolCoachzz is een succesvol project waar VO- en MBO-leerlingen met een hoog risico op schooluitval gekoppeld worden aan een goed getrainde peercoach uit het MBO- of HBO-onderwijs om schooluitval te voorkomen. 

MySchoolCoachzz gaat uit van het peer-tot-peer principe waarin leerlingen individueel worden gecoacht door speciaal voor het project getrainde coaches. De primaire doelstelling van MySchoolCoachzz (MSC) is het vergroten van kansen van risicoleerlingen op het succesvol afronden van een leuke schooltijd, deze leerlingen zijn tussen de 12 en 18 jaar. 

De kracht van het project is dat drie leefgebieden van deze risicoleerlingen met elkaar worden verbonden: school, vrije tijd en de thuissituatie. Het project is een goed voorbeeld van termen zoals ‘versterken eigen kracht’, ‘dichtbij de leerling’ en ‘zo licht mogelijk’. Wij zoeken naar enthousiaste stagiaires die het een uitdaging lijkt om leerlingen te coachen op verschillende middelbare scholen in Amsterdam.  

Stagiaire MySchoolCoachzz Youngin 

MySchoolCoachzz zoek voor het schooljaar 2020-2021 enthousiaste stagiaires voor minimaal 8 uur tot maximaal 32 uur per week. 

Opleiding/studierichting

HBO opleidingen (2e of 3e jaars studenten, start september 2020)

 • Pedagogiek
 • Maatschappelijk werk dienstverlening
 • Sociaal pedagogisch hulpverlening
 • Cultureel maatschappelijk vorming 
 • Toegepaste psychologie  
 • Social work

MBO opleidingen (2e of 3e jaars studenten niveau 4, start september 2020) 

 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 
 • Sociaal werk 
 • Maatschappelijke zorg 
 • Persoonlijk begeleider 

Waar kom je te werken: 

Swazoom werkt in verschillende gebieden in Amsterdam Zuidoost: Gaasperdam – Driemond, Bijlmer Oost en  Bijlmer Centrum. Hier kunnen kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 23 jaar hun vrije tijd nuttig besteden.

Wat bieden wij jou: 

 • Bij een fulltime 3e jaars stageperiode hoort een vergoeding van € 180 bruto per maand op basis van 36 uur per week;
 • Een afwisselende en uitdagende leerwerkplek in een enthousiast team;
 • Intensieve samenwerking met sociaal cultureel werkers waarvan er één jouw praktijkbegeleider zal zijn;
 • Uitstekende professionele stagebegeleiding op HBO-niveau;
 • Ruimte om te werken aan praktijk- en leerdoelen en ruimte voor innovatie;
 • Intensieve begeleiding door middel van intervisie, één op één gesprekken en schriftelijke feedback; 
 • Een training ‘Oplossingsgericht Coachen’.

Wat ga je doen? 

Je coacht jongeren, die een risico lopen op voortijdig schooluitval. Samen werk je aan verandering, die op de lange termijn oplossingen biedt. Het coachen van jongeren is maatwerk. Ze kiezen eigen doelen die ze willen behalen.

Veelvoorkomende doelen zijn: 

 • Weer gemotiveerd raken voor school  
 • Naar school blijven gaan  
 • Op tijd komen  
 • Beter kunnen concentreren  
 • Overgaan  
 • Hogere cijfers halen  
 • Sociaal handiger worden  
 • Leren het netwerk in te zetten  
 • Meer zelfvertrouwen ontwikkelen  
 • Om leren gaan met moeilijke situaties  
 • Erachter komen wat ze in de toekomst willen 

Je zal je ook bezig houden met: 

 • Ontwikkelen en organiseren van activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van jongeren;
 • Verbindingen leggen tussen vraag en aanbod in het jongerencentrum;
 • Signaleren van problemen, wensen en behoeften;
 • Jongeren motiveren om hun talenten in te zetten;
 • Helpen met de ontwikkeling van vernieuwende projecten en activiteiten op maat;
 • Contacten leggen en onderhouden met samenwerkingspartners;
 • Activiteiten registreren en evalueren;
 • Deelname aan teamoverleg

Wat vragen wij van jou: 

 • Betrokkenheid bij de doelgroep jongeren;  
 • Inlevingsvermogen;  
 • Een gedisciplineerde houding;  
 • Zelfstandigheid;  
 • Ondernemend karakter;  
 • Flexibiliteit;  
 • Leergierigheid;  
 • Een open houding
 • Enthousiast, gedreven persoonlijkheid;
 • Affiniteit met het werken met jongeren en diverse doelgroepen, hun ouders en een diversiteit aan culturele achtergronden;
 • Sterk in je schoenen staan en initiatief durven nemen;
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit 
 • Een VOG is verplicht! 

Heb je interesse? 

Regeer dan zo spoedig mogelijk via onderstaande sollicitatieknop! 

VRIJWILLIGERS MYSCHOOLCOACHZZ YOUNGIN GEZOCHT!

Swazoom is een instelling in Amsterdam Zuidoost die zich ten doel stelt aantoonbaar bij te dragen aan het vergroten van de kansen voor jeugd en gezin in de Nederlandse maatschappij.

MySchoolCoachzz is een succesvol project waar VO- en MBO-leerlingen met een hoog risico op schooluitval gekoppeld worden aan een goed getrainde peercoach uit het MBO- of HBO-onderwijs om schooluitval te voorkomen. 

MySchoolCoachzz gaat uit van het peer-tot-peer principe waarin leerlingen individueel worden gecoacht door speciaal voor het project getrainde coaches. De primaire doelstelling van MySchoolCoachzz (MSC) is het vergroten van kansen van risicoleerlingen op het succesvol afronden van een leuke schooltijd, deze leerlingen zijn tussen de 12 en 18 jaar. 

De kracht van het project is dat drie leefgebieden van deze risicoleerlingen met elkaar worden verbonden: school, vrije tijd en de thuissituatie. Het project is een goed voorbeeld van termen zoals ‘versterken eigen kracht’, ‘dichtbij de leerling’ en ‘zo licht mogelijk’. Wij zoeken naar enthousiaste vrijwilligers die het een uitdaging lijkt om leerlingen te coachen op verschillende middelbare scholen in Amsterdam.  

Vrijwilligers MySchoolCoachzz Youngin 

MySchoolCoachzz zoek voor het schooljaar 2020-2021 enthousiaste vrijwilligers voor minimaal 8 uur tot maximaal 32 uur per week. 

Opleiding/studierichting

MBO of HBO opleiding (vanaf niveau 4). 

Waar kom je te werken: 

Swazoom werkt in verschillende gebieden in Amsterdam Zuidoost: Gaasperdam – Driemond, Bijlmer Oost en  Bijlmer Centrum. Hier kunnen kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 23 jaar hun vrije tijd nuttig besteden.

Wat bieden wij jou: 

 • Een vrijwilligersvergoeding met een maximum van € 21,- per week; 
 • Een afwisselende en uitdagende leerwerkplek in een enthousiast team;
 • Intensieve samenwerking met sociaal cultureel werkers waarvan er één jouw praktijkbegeleider zal zijn;
 • Uitstekende professionele stagebegeleiding op HBO-niveau;
 • Ruimte om te werken aan persoonlijke leerdoelen en ruimte voor innovatie;
 • Intensieve begeleiding door middel van intervisie, één op één gesprekken en schriftelijke feedback; 
 • Een training ‘Oplossingsgericht Coachen’.

Wat ga je doen? 

Je coacht jongeren, die een risico lopen op voortijdig schooluitval. Samen werk je aan verandering, die op de lange termijn oplossingen biedt. Het coachen van jongeren is maatwerk. Ze kiezen eigen doelen die ze willen behalen.

Veelvoorkomende doelen zijn: 

 • Weer gemotiveerd raken voor school  
 • Naar school blijven gaan  
 • Op tijd komen  
 • Beter kunnen concentreren  
 • Overgaan  
 • Hogere cijfers halen  
 • Sociaal handiger worden  
 • Leren het netwerk in te zetten  
 • Meer zelfvertrouwen ontwikkelen  
 • Om leren gaan met moeilijke situaties  
 • Erachter komen wat ze in de toekomst willen 

Je zal je ook bezig houden met: 

 • Ontwikkelen en organiseren van activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van jongeren;
 • Verbindingen leggen tussen vraag en aanbod in het jongerencentrum;
 • Signaleren van problemen, wensen en behoeften;
 • Jongeren motiveren om hun talenten in te zetten;
 • Helpen met de ontwikkeling van vernieuwende projecten en activiteiten op maat;
 • Contacten leggen en onderhouden met samenwerkingspartners;
 • Activiteiten registreren en evalueren;
 • Deelname aan teamoverleg

Wat vragen wij van jou: 

 • Betrokkenheid bij de doelgroep jongeren;  
 • Ervaring met het werken met de doelgroep jongeren;
 • Inlevingsvermogen;  
 • Een gedisciplineerde houding;  
 • Zelfstandigheid;  
 • Ondernemend karakter;  
 • Flexibiliteit;  
 • Leergierigheid;  
 • Een open houding
 • Enthousiast, gedreven persoonlijkheid;
 • Affiniteit met het werken met jongeren en diverse doelgroepen, hun ouders en een diversiteit aan culturele achtergronden;
 • Sterk in je schoenen staan en initiatief durven nemen;
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit 
 • Een VOG is verplicht! 

Heb je interesse? Neem dan contact op via vrijwilligers@swazoom.nl

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

7 hours ago

Swazoom

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT 'SPEURKAART VOOR VOGELS'!

☀️☀️😅🐦🐥 Het is Zomervakantie en met dit warme weer is het natuurlijk heerlijk voor de kinderen om buiten te spelen!
Wij hebben weer een leuke buiten-activiteit voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen.

Kijk eens of je de vogels op de speurkaart ziet, vanaf je balkon, in je tuin of tijdens een wandeling door het park. De cirkel kan je kleuren als je er één hebt gezien.

Veel plezier samen met 'SPEURKAART VOOR VOGELS'! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #speurkaart #speurkaartvogels #vogelslerenkennen #hetiszomer #zomer #zomervakantie #vogels #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong
... See MoreSee Less

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT SPEURKAART VOOR VOGELS!

☀️☀️😅🐦🐥 Het is Zomervakantie en met dit warme weer is het natuurlijk heerlijk voor de kinderen om buiten te spelen!
Wij hebben weer een leuke buiten-activiteit voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen.

Kijk eens of je de vogels op de speurkaart ziet, vanaf je balkon, in je tuin of tijdens een wandeling door het park. De cirkel kan je kleuren als je er één hebt gezien.

Veel plezier samen met SPEURKAART VOOR VOGELS! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: https://swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #speurkaart #speurkaartvogels #vogelslerenkennen #hetiszomer #zomer #zomervakantie #vogels #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong

3 days ago

Swazoom

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT 'DE MOOISTE KLEREN AAN DE WASLIJN'!

😄🩳👗🦺👙👖☀️ Maak tijdens de Zomervakantie 'de mooiste kleren aan de waslijn'! Dit is een creatief knip-idee om samen uit te proberen met de kinderen thuis of op je vakantieplek.

Veel plezier samen! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #zomer #zomertijd #zomervakantie #vakantie #knutselen #samenknutselen #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong
... See MoreSee Less

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT DE MOOISTE KLEREN AAN DE WASLIJN!

😄🩳👗🦺👙👖☀️ Maak tijdens de Zomervakantie de mooiste kleren aan de waslijn! Dit is een creatief knip-idee om samen uit te proberen met de kinderen thuis of op je vakantieplek.

Veel plezier samen! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: https://swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #zomer #zomertijd #zomervakantie #vakantie #knutselen #samenknutselen #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong

5 days ago

Swazoom

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT 'VERTEL EENS...'.

😄☀️🃏🗯💬😄 HET IS ZOMERVAKANTIE!
Onze ouderconsulenten hebben een leuk 'gespreks-idee' voor jullie bedacht om samen te doen met de kinderen.

Je kant dit soort gesprekjes ook voeren over andere onderwerpen zoals sport, vakantie, lekker eten, lezen, meehelpen met opruimen, buiten spelen enzovoort.

Veel plezier samen met de activiteit 'VERTEL EENS'! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #samenvertellen #gesprekjesvoeren #zomer #zomervakantie #zomeractiviteit #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #woordenschatvergroten #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong
... See MoreSee Less

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT VERTEL EENS....

😄☀️🃏🗯💬😄 HET IS ZOMERVAKANTIE! 
Onze ouderconsulenten hebben een leuk gespreks-idee voor jullie bedacht om samen te doen met de kinderen.

Je kant dit soort gesprekjes ook voeren over andere onderwerpen zoals sport, vakantie, lekker eten, lezen, meehelpen met opruimen, buiten spelen enzovoort.

Veel plezier samen met de activiteit VERTEL EENS! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: https://swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #samenvertellen #gesprekjesvoeren #zomer #zomervakantie #zomeractiviteit #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #woordenschatvergroten #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong

1 week ago

Swazoom

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT 'MAAK JE EIGEN MUZIEKINSTRUMENT'

🎶😄☀️⛱ Maak tijdens de Zomervakantie je eigen muziekinstrument, een leuk knutsel-idee om samen te doen met de kinderen thuis!

Veel plezier samen! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #zomertijd #zomer #zomeractiviteit #hetiszomer #knutselen #samenknutselen #muziekinstrumentmaken #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen
... See MoreSee Less

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT MAAK JE EIGEN MUZIEKINSTRUMENT

🎶😄☀️⛱ Maak tijdens de Zomervakantie je eigen muziekinstrument, een leuk knutsel-idee om samen te doen met de kinderen thuis!

Veel plezier samen! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: https://swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #zomertijd #zomer #zomeractiviteit #hetiszomer #knutselen #samenknutselen #muziekinstrumentmaken #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen

1 week ago

Swazoom

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT 'BOUWEN MET EIERDOZEN, BEKERS EN WC-ROLLEN'.

😄🧱☀️⛱Onze ouderconsulenten hebben een leuke bouw-activiteit voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen tijdens de Zomervakantie!

Veel plezier samen met 'BOUWEN MET EIERDOZEN, BEKERS EN WC-ROLLEN'! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: swazoom.nl/.
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #samenknutselen #knutselen #creativiteit #zomer #zomervakantie #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong
... See MoreSee Less

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT BOUWEN MET EIERDOZEN, BEKERS EN WC-ROLLEN.

😄🧱☀️⛱Onze ouderconsulenten hebben een leuke bouw-activiteit voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen tijdens de Zomervakantie!

Veel plezier samen met BOUWEN MET EIERDOZEN, BEKERS EN WC-ROLLEN! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: https://swazoom.nl/.
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #samenknutselen #knutselen #creativiteit #zomer #zomervakantie #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong
Load more

Activiteitenkalender

<< aug 2020 >>
mdwdvzz
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Datum Activiteit
10 aug Speelotheek Speeluitleen in Morijn
Buurthuis Holendrecht,
10 aug Zakgeld project in Buurthuis Gein
Buurthuis Gein,
10 aug Chillzone 10+ in No Limit
No Limit,
10 aug Cooking Queen Swazoom - Buurthuis Holendrecht
Buurthuis Holendrecht,
10 aug My Dance 4+ in Buurthuis Gein
Buurthuis Gein,
Bekijk hier alle activiteiten
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial