DE JONGERENCOACHES VAN SWAZOOM ZIJN ‘MASTER’ OP DE VO-SCHOLEN IN ZUIDOOST

Amsterdam Zuidoost is een prachtig stadsdeel met een multiculturele bevolkingssamenstelling. Een samenstelling waarbij jeugd en jongeren procentueel oververtegenwoordigd zijn. Het voordeel hiervan is dat het stadsdeel bruist van de activiteiten. En de keerzijde van deze levendigheid is dat er problemen opkomen die de samenhorigheid enorm kunnen verstoren. Te denken valt aan jeugdcriminaliteit, eenzaamheid, schooluitval of dakloosheid. Om dit soort problemen en/of situaties aan te pakken is Swazoom Welzijn de aangewezen organisatie om, samen met scholen en andere partners, met oplossingen te komen om de jeugdigen en jongeren betere perspectieven te bieden. En die perspectieven komen tegenwoordig tot uiting door de corona crisis. Hierdoor moesten de jongerencoaches zo snel mogelijk overschakelen tot andere werk methodieken om de leerlingen (jongeren) de nodige hulp, advies en begeleiding aan te kunnen bieden. 

Uiteindelijk kon door de snelle omschakeling een uitgebreid online activiteitenaanbod worden opgezet. Hierin is hulp, advies en begeleiding verwerkt. Alhoewel de scholen zijn gesloten, staat Swazoom Welzijn niet stil en gaat steevast door om er voor de jongeren te zijn in deze moeilijke tijd.

Jongerenwerk en onderwijs

Om de problemen van de  jongeren beter te kunnen aanpakken is Swazoom Welzijn in stadsdeel Amsterdam Zuidoost een samenwerking aangegaan met de scholen van het voortgezet onderwijs (VO). De samenwerking met de scholen kan het best worden weergegeven aan de hand van praktijksituaties van drie jongerencoaches van Swazoom Welzijn. Alhoewel de praktijksituaties vòòr de corona crisis plaatsvonden, blijven ze relevant voor het jongerenwerk en onderwijs.

MySchoolCoachzz

Peer to peer coaching jongeren op scholen | Laya Leysner:

De samenwerking tussen het jongerenwerk en het onderwijs vind ik zeer belangrijk. Daarom ben ik ook van mening dat deze twee werkvelden verbonden moeten zijn aan elkaar. School is een plek waar jongeren veel moeten doen. Je moet goede cijfers halen, je moet dit beter doen, je moet.. en vul zelf maar verder in. 

Het jongerenwerk is geen verplichting, het is iets waar de jongere zelf voor kiest. Jongerenwerk maakt onderdeel uit van het leefgebied “vrije tijd” en ze hebben de keuze om dat te besteden aan onze activiteiten en projecten. Als jongeren in deze setting een dialoog aangaan met een jongerenwerker; iemand die net iets ouder is en weet wat je voelt en meemaakt, dan vinden ze dat vaak veel fijner dan een gesprek met een oudere zorgcoördinator, hulpverlener of leerkracht. In ons peer-to-peer-project kiezen de jongeren zelf waar zij aan willen werken, ze maken hun eigen veranderwens. Onze getrainde jongerencoaches zijn laagdrempelig en fungeren als rolmodel. De jongeren die op het VO zitten spiegelen zich aan de jongerencoaches. En de jongerencoaches gebruiken de gesprekken om thema’s te bespreken die de jongeren niet in hun eigen omgeving of op school kunnen bespreken. Als de jongerencoach samen met de jongere de leefgebieden school, thuis en vrije tijd met elkaar kan verbinden, om de jongere de juiste ondersteuning te bieden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen,  dan is het een win-win situatie voor beide partijen.

Oplossingsgericht werken 

Verder denken wij vanuit het jongerenwerk oplossingsgericht. De coaching is erop gericht om onze jongeren uit Zuidoost te empoweren, te motiveren en hun sterktes te benadrukken. Dit zorgt voor het versterken van hun zelfbeeld en het vergroten van zelfvertrouwen, wat ook zijn effect heeft op schoolse vaardigheden en resultaten. In de praktijk op school komt het vaak voor dat leerkrachten het zwaar hebben en alleenmaar aangeven wat niet goed gaat. Jongeren vinden dit vaak vervelend en lastig. En dit zorgt ervoor dat ze minder gemotiveerd zijn voor school. Als je een jongere aanspreekt vanuit hun kracht, werkt dit veel prettiger en raken ze daardoor gemotiveerder om aan iets te werken.

Jongerencoaches: de ervaringsdeskundigen 

Onze jongerencoaches zijn deels ervaringsdeskundigen en willen graag iets terug doen voor de jeugd in Zuidoost. Vaak herkennen jongeren zich ook in de jongerencoaches en bouwen sneller een vertrouwensband op waardoor ze veel meer vertellen en zich kunnen uiten bij hun coach. De jongerencoach kan op zo een manier een spil in het netwerk van de jongere zijn. Waar het de jongere nog niet lukt om zijn eigen hulpvraag te formuleren of om zelf hulp te vragen, springt de jongerencoach in en maakt de jongere op deze manier zo zelfredzaam mogelijk.

De meerwaarde van het jongerenwerk tussen leerling, school en wijk | Charro Mauricio:

Ik vind de meerwaarde van een jongerenwerker op school heel belangrijk, omdat de jongerenwerker al affiniteit heeft met de doelgroep buiten de school om. Wij kunnen ons goed inleven in de leefwereld van de jongeren. Als jongerenwerker ben je een centraal gezicht op school, leerlingen herkennen je van de wijk en van jongerencentra. Zelf ben ik ook opgegroeid in deze buurt en ken hierdoor veel ouders van de leerlingen. Hierdoor is de drempel om als jongere met mij te praten veel lager en ouders spreken mij ook aan. Dit geeft hun een veilig gevoel, ook merk ik dit bij de leerlingen. Ze kunnen bij mij terecht voor meer dan één ding en geven dit ook door aan de medeleerlingen. Ook krijg ik van docenten teruggekoppeld dat ouders hier blij mee zijn. Als jongerenwerker ben ik ook buiten school om bereikbaar en ze leggen mij dan situaties voor en vragen dan om hulp. Zo kan ik ouders en leerlingen doorverwijzen, zoals laatst naar MySchoolCoachzz: het jongeren coachingsproject van Swazoom. Een ander voorbeeld is dat een jongen op zoek was naar een sportactiviteit na school. Ik vertelde hem over de mogelijkheden in de wijk en dat is zo goed bevallen, dat hij de volgende keer zijn vriendje heeft meegevraagd. Een paar dagen later kwamen er ouders naar mij toe over deze activiteiten en dat hun kinderen ook wilde aansluiten. Dit is een mooie brug tussen de school en de wijk.

Een jongerenwerker hoort op de scholen 

Als ik de directeur en de leerkrachten spreek over jongerenwerk op school, geven zij aan dat dit allang had moeten plaatsvinden. Een jongerenwerker hoort in de school! Ze vinden het ook stom dat het niet eerder heeft plaatsgevonden op hun school en dat er meerdere jongerenwerkers moeten rondlopen. Maar ze zijn desondanks erg tevreden en in een korte tijd zien ze verschil bij de leerlingen die ik heb begeleid. Een leerkracht merkte op dat een aantal introverte kids veel meer open waren en zelfs eentje te mondig is geworden in de klas. 

Hoe ik het meestal aanpak is eerst in groepsverband kijken  of ze met elkaar in dialoog kunnen gaan, om te kijken waar hun interesses liggen en waar ik een ingang kan vinden. Als het moeilijk is in groepsverband, ga ik individueel met een leerling aan de slag. Ik vraag ze vaak wat wel goed gaat en wat ze echt tof vinden. Waarna ik op het positieve inzoom, zodat we de leerling meer zelfvertrouwen kunnen geven. Bijvoorbeeld: ze stellen zich kwetsbaar op in een veilige setting met de jongerenwerker. Die coacht en empowert ze en geeft ze een boost. We organiseren samen iets waar ze heel goed in zijn; hij wilt boksen maar durft niet alleen en mag een vriend meenemen. 

Hij vond het heel leuk, maar alleen vond hij zichzelf er niet zo goed in. Kleine stapjes! En dit zorgde ervoor dat ze een gametoernooi hadden georganiseerd, waardoor ze de link naar het buurthuis kunnen vinden. 

Als jongeren bezig zijn met rappen op het schoolplein is het een uitdaging om ze te benaderen in: rappen zonder scheldwoorden, positieve tekst, anderen stimuleren, motiveren in een positief jasje. Ze moeten het echt samen doen met de leider van de groep. 

Jongeren die stilletjes waren, zij die school niets vonden om wat voor reden dan ook, die zijn wel naar het oudergesprek gekomen. Omdat ik de ouders ken van de buurt of via jeugdvrienden. Een persoonlijk gesprek vinden ze fijn om ze te motiveren op school. School, jongere en ouders zijn hier blij mee.” 

Klankbord voor de docenten 

Het is fijn als je daar als jongerenwerker rondloopt en de docenten zich kunnen ventileren bij jou en hierdoor ook de nodige wisselwerking plaatsvind tussen jongerenwerker en docenten. 

Hierbij komen de sterktes/kwaliteiten van de jongerenwerker goed van pas, te weten: 

 • Gepassioneerde werker;
 • Communicatief vaardig;
 • Meer dan een flexibele duizendpoot;
 • Kameleon;
 • Transparant;
 • Motiverend;
 • Activerend;
 • Inspirerend;
 • Ervaringsdeskundige.

De jongerencoach als present werker | Sjoerd Bakker:

Samenwerking Swazoom en OSB 

Er was al sprake van een samenwerking met de OSB en Swazoom, maar dit was meestal op projectmatige basis. Vorig schooljaar is er ingezet om de samenwerking te versterken met de aanpak de Kansrijke Route die ontwikkeld is door Combiwel en Dynamo. Swazoom is hierin de uitvoerende partij en wij hebben affiniteit met en kennis van Amsterdam Zuidoost. In deze aanpak wordt er een verbinding gelegd tussen de leefgebieden van jongeren bestaande uit vrije tijd, de thuissituatie en de schoolomgeving.

Functie van de jongerenwerker op school


De jongerenwerker op school biedt extra ondersteuning aan leerlingen. Ik ben aanwezig op en rondom de school en werk samen met hulpverlening. Daarnaast signaleer ik problemen en trends die dan weer behandeld worden in de klas. Ik denk mee met docenten bij knelpunten of een hulpvraag. De jongerenwerker is er altijd voor een coaching gesprek.”

Band buiten schooltijd tussen jongerenwerker en jongere


Als er al contact in vredestijd is geweest, dan ligt de drempel lager als er iets aan de hand is. Jongeren weten dat ik er ben om te ondersteunen en maken daar dan makkelijker gebruik van. Kennis van de achtergrond situaties en de omgeving helpt ook daarbij.

Jongerenwerker en veiligheid binnen de school 


De jongerenwerker als present werker op een school kan vroegtijdig problemen signaleren en daar kordaat op inspelen, zodat escalatie van problemen kunnen worden voorkomen. Daarnaast is de jongerenwerker verbonden aan een wijk in Zuidoost, maar dan werkzaam op straat of vanuit een buurthuis. Met deze verbinding kan hij/zij ook buiten school iets voor de jongeren betekenen. Ik denk dat elke school zich er goed aan doet om jongerenwerk in te zetten.”

Huidig aanbod op de VO-scholen

Door de huidige situatie met betrekking tot corona zijn de jongerencoaches Sjoerd en Charro momenteel actief op het Bindelmeer College met het bieden van hulp en advies aan de leerlingen / jongeren. 

Momenteel zijn de jongerencoaches actief op de VO-scholen Bindelmeer College, Open Schoolgemeenschap Bijlmermeer. En binnenkort zal het jongerenwerk ook starten met activiteiten op het Ir. Lely Luceum. 

Jongerencoaches en verbinding tussen de drie leefmilieus 

De manager van Swazoom Welzijn, Raoul White, is voorstander van de verbinding tussen de drie leefmilieus namelijk vrije tijd, onderwijs en thuis. Daarom vindt hij dat de focus gericht moet zijn op de jongerencoaches VO van Swazoom. Die verbinden en acteren op de raakvlakken van deze drie leefmilieus. Zij zorgen voor een brugfunctie tussen de wijk en school, waarbij zij zelf leerlingen coachen, groepen begeleiden, een aanspreekpunt zijn voor ouders en leerkrachten en doorverwijzen indien nodig. Zowel de scholen als de ouders zijn heel blij met de komst van de jongerencoaches. Dus de Swazoom jongerencoach, zorgt voor de verbinding tussen straat en school! 

Door Stephano Stoffel, beleidsadviseur Swazoom Welzijn

Opmerking: Het interview van Sjoerd Bakker is uit Bijlmer en Meer (4 december 2019).

MEIDENDAG 25 SEPTEMBER

25 september Meidendag in amsterdam zuidoost kom sporten , chillen of zwemmen en doe mee met onze empowerment workshop!

Kom langs!

VACATURE 27 UUR PEDAGOGISCH MEDEWERKER (HBO)

Wil jij een verschil maken voor de jongste generatie in Amsterdam Zuidoost? 

Geef jij kinderen een plek waar zij zich prettig en veilig voelen? Wil je werken in het kleurrijkste stadsdeel van Amsterdam? Heb jij een afgeronde opleiding pedagogiek of vergelijkbare HBO opleiding? Reageer dan snel. 

Als pedagogisch medewerker op de voorschool speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen vanaf 2 jaar die opgroeien in Amsterdam Zuidoost, een bruisend stadsdeel met veel culturele diversiteit.

Je draagt bij aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van deze kinderen om zo de overgang naar het basisonderwijs zo klein mogelijk te maken. De voorschool besteedt extra aandacht aan de algehele ontwikkeling en in het bijzonder aan de taalontwikkeling van de kinderen.

 • Innovatief en verbindend pedagogisch talent, dat ben jij!

Jij bouwt de brug tussen opvang en onderwijs

Wat ga je doen?
Samen met een collega sta je op een groep van maximaal 16 kinderen. Natuurlijk voer jij alle taken uit die bij een pedagogisch medewerker liggen, maar er is meer:

 • Je bent echt de spil binnen het IKC, de verbinder
 • Ook ben je de sparringpartner van en het directe lijntje met de directeur van De STER, de basisschool waarmee wij het IKC vormen
 • Je zorgt voor uitvoering van het VVE programma (Piramide en/of Puk & Ko) en stemt dit goed af met alle betrokkenen

Wat vragen wij?
Jij hebt (minimaal) een afgeronde opleiding HBO pedagogiek, maar wilt net een beetje meer. Zou top zijn als je ook al gecertificeerd bent en ervaring hebt met een VVE-programma (Piramide en/of Puk & KO). Natuurlijk kun je de certificering ook via Swazoom behalen. Het voldoen aan de wettelijk geldende Amsterdamse Taalnorm en het kunnen koppelen in het register kinderopvang zijn een must. 

Daar bovenop heb jij ook nog eens de volgende kwaliteiten in huis:

 • Je staat open voor andere culturen en je bent je bewust van de mogelijke effecten van cultuurverschillen;
 • Je bent sensitief en empathisch
 • Je leest en begrijpt Amsterdam Zuidoost in al haar diversiteit
 • Directe leiding op de werkvloer heb jij niet nodig, je neemt zelf het initiatief
 • Samenwerken is jouw middle name

Wat krijg jij?
Een zelfstandige functie met ruimte voor eigen inbreng, in een organisatie met een open en informele werksfeer. De functie is ingedeeld in schaal 7 van CAO Kinderopvang.

Clustermanager Nannette van der Kruk staat je graag te woord als je vragen hebt! Je kunt haar bereiken op: 06 47268799.

Solliciteren
Heb je interesse? Reageer dan middels onderstaande sollicitatieknop.

WEEK VAN DE K-BUURT

Podium draaiboek

Maandag

15:55: Aanmelden podium Raoul, Kenneth, Mike & Jongeren

16:00 – 16:20: Opening (Raoul, Kenneth, Mike en jongeren) 

16:20 – 17:00: DJ Red & Lobster

17:00 – 17:30: Artiest

17:30 – 20:00: Dj Red & Lobster

Dinsdag

16:00 – 16:45: Buurtgesprek met buurtbewoners (o.l.v. Thilone)

16:45 – 18:00: Muziek Soundman

18:00 – 19:00: Workshop (17:50 melden)

19:00 – 20:00: Muziek soundman

Woensdag

15:00 – 17:00: DJ Red & Lobster

17:00 – 18:00: Skitta

18:00 – 20:00: Dj Red & Lobster

Donderdag

16:00 – 17:00: Muziek soundman

17:00 – 17:45: Moeders v.d. buurt in gesprek (o.l.v. Joy & Shanaya)

17:45 – 20:00: Muziek soundman 

Vrijdag

16:00 – 17:00: Dj Quintern & Panka (fashion award & model award 16:30 melden)

17:00 – 18:00: Tranga Rugie

18:00 – 18:45: Gastspreker Chivv 

18:45 – 20:00: DJ Quintern & Panka


Randprogrammering

Maandag

16:00 – 18:00: K-zone Sport & spel

16:00 – 20:00: Springkussen

17:00 – 18:00: In gesprek met ambtenaren

Dinsdag

10:00 – 16:00: Informatie op de markt

15:00 – 20:00: Springkussen

17:00 – 18:00: In gesprek met ambtenaren

18:00 – 19:00: Workshop branding

Woensdag

15:00 – 17:00: Vliegers maken

16:00 – 18:00: K-zone sport & spel

17:00 – 18:00: In gesprek met ambtenaren

Donderdag

16:00 – 17:00: Workshop

17:00 – 18:00: In gesprek met ambtenaren

18:30 – 19:30: DJ workshop

Vrijdag

16:00 – 16:45: Meet & greet artiesten

16:00 – 20:00: Springkussen

17:00 – 18:00: In gesprek met ambtenaren

SOCIAAL CULTUREEL WERKER 3 GEZOCHT

Swazoom werkt aan de beste ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in Amsterdam Zuidoost. We doen dat door o.a. ons kinder- en jongerenwerk. We werken in de scholen, buurthuizen, de wijk en op onze eigen locaties.  Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:

VACATURE SOCIAAL CULTUREEL WERKER 3 GEZOCHT

(24-32 uur per week)

Ben jij iemand met passie voor sociaal maatschappelijke ontwikkeling, die graag met kinderen, jongeren en hun ouders wil werken en ben je meerdere dagen per week beschikbaar? Dan komen wij graag met jou in contact!  

Wat ga je doen?

 • De Sociaal Cultureel Werker vervult alle coördinerende werkzaamheden die in het kader van het sociaal cultureel werk in opdracht van het stadsdeel Zuidoost in de rol van subsidiegever moeten worden uitgevoerd.
 • Als sociaal cultureel werker vertaal je deze opdracht naar nieuwe en bestaande activiteiten en projecten in het gebied (Bijlmer-oost, Bijlmer-centrum, Gaasperdam) en voert deze uit.
 • Door deze activiteiten vergroot je de ontplooiingskansen, toekomstperspectieven en maatschappelijke participatie van jeugd van Amsterdam Zuidoost.
 • In de uitvoering wordt de Sociaal Cultureel Werker mogelijk ondersteund door stagiairs en/of vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de begeleiding.   

Wat vragen wij?  
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat met minimaal een afgeronde hbo- opleiding. Je hebt aantoonbare basiskennis van de ontwikkeling van kinderen en tieners van 4-23 jaar.

Verder vinden we het belangrijk dat je over de volgende competenties beschikt: 

 • Affiniteit met de jeugd in Amsterdam Zuidoost
 • Verbinding kunnen leggen met verschillende actoren in het werkveld
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken

Het kunnen overleggen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.  


Wat bieden we je?
Een zelfstandige functie met ruimte voor eigen inbreng, in een organisatie met een open en informele werksfeer. De overeenkomst is voor een half jaar, waarna gekeken wordt naar de mogelijkheden tot verlenging. De functie is ingedeeld in schaal 8 van CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, minimum € 2.712,- maximum € 3.864,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Wij beschikken over diverse werkgeversregelingen en wij bieden onze medewerkers ruime scholingsmogelijkheden. Verder kennen we een eindejaarsuitkering van 8,3%.  

Heb je vragen?
Voor vragen kun je contact op nemen met Marcello Dello Stretto, tel nr. 06-13344309.  

Heb je interesse? 
Reageer dan uiterlijk vóór 21 september 2020 middels sollicitatie button. Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld; bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. 

SWAZOOM XXXL 2020

Ondanks het hete weer, was het een groot succes

Op woensdag 12 augustus heeft Swazoom Welzijn voor de tweede keer een buurtfeest georganiseerd Swazoom XXXL. De gekleurde Swazoom bus en vlaggen, lachende kinderen en heerlijke bbq verraden het al. 

Ondanks het hete weer, was het een groot succes. De buurt bewoners kwamen bij elkaar om gezellig een babbeltje te maken. De zwaaiende armen en zelfs dansende bewoners op het balkon, maakten duidelijk dat de sfeer erin zat. 

“Ik heb zó genoten,” zei een van de bewoners, “

BEZOEKER VAN SWAZOOM XXXL EVENT________________

Een buurtfeest is natuurlijk niet compleet zonder muziek! In de middag uren kwamen twee grote Nederlandse artiesten op het podium. Dansende kinderen voor het podium en een leuke sfeer. Het was een geweldige middag en een goede afsluiting van de zomervakantie! 

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!

SWAZOOM WELZIJN X VOETBALLEN VOOR VEILIGHEID

Xavi Dors (12) voetbalt voor veiligheid: “de jeugd moet zich altijd veilig voelen”


De 12-jarige Xavi Dors is het geweld in Amsterdam-Zuidoost zat. Na vier steekincidenten deze zomer was de maat vol. Xavi wilde iets doen tegen het geweld in zijn buurt. Daarom organiseerde hij een voetbaltoernooi: voetballen voor veiligheid. “Er is veel geweld in Zuidoost, op deze manier wil ik het oplossen.

Pas 12 jaar is hij, maar Xavi wilde iets doen na de vele geweldsincidenten in Amsterdam-Zuidoost. “Ik heb dit toernooi georganiseerd voor veiligheid voor de jeugd. Dat ze zich altijd veilig voelen”, zegt hij.

Xavi ging na het steekincident in het Nelson Mandelapark naar zijn vader toe. Zijn vader zet zich regelmatig in voor de buurt. Hij vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. “Xavi wilde graag helpen. Hij wilde iets met voetballen organiseren, dat hebben we gedaan”, vertelt zijn vader. 

“Als je gewoon plezier hebt met elkaar, dan wil je de ander geen pijn doen”

DEELNEMER VAN HET VOETBALTOERNOOI VOETBALLEN VOOR VEILIGHEID _______

Met het voetbaltoernooi wil de 12-jarige de veiligheid in Zuidoost aanpakken. “Ze moeten geen stoute dingen gaan doen, maar gewoon hier met plezier gaan voetballen”, zegt Xavi. Andere jonge deelnemers zijn het helemaal met hem eens: “Als je gewoon plezier hebt met elkaar, dan wil je de ander geen pijn doen”, zegt een jongen. 

SWAZOOM ZOMERACTIVITEITEN IN ZUIDOOST 2020

De zomervakantieactiviteiten zijn er weer. En Swazoom Welzijn zal weer leuke en gezellige activiteiten aanbieden en uitvoeren voor de bewoners Amsterdam Zuidoost. De zomer is dé tijd om vakantie te houden, om te ontspannen en om samen met familie, vrienden en buurtbewoners leuke dingen te doen. 

Wij bieden een gevarieerd zomerprogramma aan met activiteiten voor jong en oud. Dus voor ieder wat wils! In ons boekje vind je het gehele aanbod om een goede planning te maken naar welke activiteiten je wil gaan. En als je een goede planning hebt gemaakt hoef je dus niet de hele zomer de hele dag binnen te blijven of naar de televisie te kijken.

Als je twijfelt over welke activiteiten bij je passen kun je natuurlijk ook je ouder(s) of verzorgers vragen wat ze er van vinden of gewoon contact met Swazoom Welzijn opnemen. Het laatste geldt natuurlijk ook voor de jongeren en volwassenen! Wat zijn de kosten? Alles is gratis!

Volg ons op social media! Swazoom Welzijn is te volgen op Facebook en Instagram

Zomerprogramma Swazoom Welzijn 2020

SWAZOOM WELZIJN AANWEZIG BIJ VERKIEZING SPEELGOED VAN HET JAAR

Swazoom Welzijn was aanwezig bij de jurering van speelgoed van het jaar. Lisa Harinck is een van de vakjuryleden en heeft met haar collega’s weer 20 stuks van het ingezonden speelgoed genomineerd.

Nederland kan vanaf 9 september weer stemmen op www.speelgoedvanhetjaar.nl en zo meebepalen wie de winnaars worden.

Het was weer een super leuke dag vol speelplezier. Buiten en binnen spelen stimuleert o.a. samenspel, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Wist je dat je speelgoed kan lenen bij Swazoom Welzijn? Voor meer informatie kan je mailen naar Anja Breslau (a.breslau@swazoom.nl).

Wil je meer weten over de werkwijze en de genomineerde artikelen? Ga dan naar www.speelgoedvanhetjaar.nl

Wil je zien hoe de jury speelgoed beoordeelt? Kijk naar onderstaand filmpje! https://youtu.be/MIZaFQmXDUs


VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!

Swazoom Welzijn is te volgen op Facebook en Instagram.

EINDE LAPTOPACTIE ‘IEDEREEN VERBONDEN’

De laptopactie ‘Iedereen verbonden’ van de Gemeente Amsterdam waaraan Swazoom Welzijn heeft deelgenomen is ten einde. De Gemeente heeft via Swazoom Welzijn enkele laptops geleverd voor het verstrekken aan inwoners van Amsterdam Zuidoost die aan de criteria voldoen. Inmiddels zijn alle laptops uitgegeven!

Als de Gemeente Amsterdam opnieuw laptops gaat uitgeven aan de in aanmerking komende inwoners, zal Swazoom Welzijn dit kenbaar maken. 

Volg ons op social media!

Swazoom Welzijn is te volgen op Facebook, Instagram en Youtube.

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to site admins
Backup cache in use.

PPCA Error: Due to Facebook API changes it is no longer possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so has stopped updating.

4 weeks ago

Swazoom

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT 'PRAATPLAAT - PICKNICK IN HET PARK'.

😄☀️🍎🥒🌺🌳 Onze ouderconsulenten hebben weer iets gezelligs én educatiefs voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen thuis. Door vragen te stellen over de praatplaat ben je op een speelse manier bezig met het vergroten van de woordenschat van je kind.

Veel plezier samen! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #praatplaat #picknick #samenpraten #hetiszomer #zomer #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong
... See MoreSee Less

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT PRAATPLAAT - PICKNICK IN HET PARK.

😄☀️🍎🥒🌺🌳 Onze ouderconsulenten hebben weer iets gezelligs én educatiefs voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen thuis. Door vragen te stellen over de praatplaat ben je op een speelse manier bezig met het vergroten van de woordenschat van je kind.

Veel plezier samen! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: https://swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #praatplaat #picknick #samenpraten #hetiszomer #zomer #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong

4 weeks ago

Swazoom

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT 'RIJGEN MET BLOEMEN'.

😄☀️🌺🌸🌼 Onze ouderconsulenten hebben weer een leuke activiteit voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen in de Zomer. Als we denken aan peuters en kleuters en aan rijgen dan denken we vaak aan kralen of veters. Maar rijgen kan ook met bloemen. Door dit soort activiteiten oefenen de kinderen de spieren in hun hand, zodat ze later kunnen schrijven. Ook leren ze oog-hand coördinatie.

Veel plezier samen met 'RIJGEN MET BLOEMEN'! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #rijgenmetbloemen #bloemenplukken #hetiszomer #zomer #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong
... See MoreSee Less

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT RIJGEN MET BLOEMEN.

😄☀️🌺🌸🌼 Onze ouderconsulenten hebben weer een leuke activiteit voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen in de Zomer. Als we denken aan peuters en kleuters en aan rijgen dan denken we vaak aan kralen of veters. Maar rijgen kan ook met bloemen. Door dit soort activiteiten oefenen de kinderen de spieren in hun hand, zodat ze later kunnen schrijven. Ook leren ze oog-hand coördinatie. 

Veel plezier samen met RIJGEN MET BLOEMEN! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: https://swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #rijgenmetbloemen #bloemenplukken #hetiszomer #zomer #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong

4 weeks ago

Swazoom

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT 'KNUTSELEN MET HUIS-, TUIN- EN KEUKENSPULLEN'.

😄☀️🦋🦋 Onze ouderconsulenten hebben weer een knutsel-activiteit voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen thuis. Hebben jullie in de Zomer buiten mooie vlinders voorbij zien vliegen? Met koffiefilters, wasknijpers, verf en stiften kan je zelf ook mooie vlinders knutselen!

Veel knutsel-plezier samen! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #samenknutselen #knutselen #hetiszomer #zomer #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong
... See MoreSee Less

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT KNUTSELEN MET HUIS-, TUIN- EN KEUKENSPULLEN.

😄☀️🦋🦋 Onze ouderconsulenten hebben weer een knutsel-activiteit voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen thuis. Hebben jullie in de Zomer buiten mooie vlinders voorbij zien vliegen? Met koffiefilters, wasknijpers, verf en stiften kan je zelf ook mooie vlinders knutselen!

Veel knutsel-plezier samen! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: https://swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #samenknutselen #knutselen #hetiszomer #zomer #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong

1 month ago

Swazoom

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT 'DIERENKOPPEN MAKEN VAN EIERDOZEN'!

😀☀️🐭🐹🐰🐯 Onze ouderconsulenten hebben weer een leuke knutsel-activiteit voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen thuis. Heb je nog lege eierdozen over gooi deze dan niet weg. Je kan er namelijk een heleboel leuke dingen van knutselen!

Veel plezier samen met 'DIERENKOPPEN MAKEN VAN EIERDOZEN'! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #samenknutselen #zomer #hetiszomer #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong
... See MoreSee Less

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT DIERENKOPPEN MAKEN VAN EIERDOZEN!

😀☀️🐭🐹🐰🐯 Onze ouderconsulenten hebben weer een leuke knutsel-activiteit voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen thuis. Heb je nog lege eierdozen over gooi deze dan niet weg. Je kan er namelijk een heleboel leuke dingen van knutselen! 

Veel plezier samen met DIERENKOPPEN MAKEN VAN EIERDOZEN! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: https://swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #samenknutselen #zomer #hetiszomer #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong

1 month ago

Swazoom

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT 'MAAK EEN HUIS, EEN STRAAT OF EEN FLAT VAN LEGE MELKPAKKEN!'.

😄☀️🏠🏚🏢 Onze ouderconsulenten hebben weer iets leuks en creatiefs voor jullie bedacht om gezellig samen uit te proberen met de kinderen thuis in de Zomer.

Veel knutsel-plezier samen met 'MAAK EEN HUIS, EEN STRAAT OF EEN FLAT VAN LEGE MELKPAKKEN!' Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #samenknutselen #knutselen #zomer #hetiszomer #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong
... See MoreSee Less

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT MAAK EEN HUIS, EEN STRAAT OF EEN FLAT VAN LEGE MELKPAKKEN!.

😄☀️🏠🏚🏢 Onze ouderconsulenten hebben weer iets leuks en creatiefs voor jullie bedacht om gezellig samen uit te proberen met de kinderen thuis in de Zomer.

Veel knutsel-plezier samen met MAAK EEN HUIS, EEN STRAAT OF EEN FLAT VAN LEGE MELKPAKKEN! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: https://swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #samenknutselen #knutselen #zomer #hetiszomer #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong

Activiteitenkalender

<< sep 2020 >>
mdwdvzz
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Datum Activiteit
22 sep Buurtgenoten in Buurthuis Anansi
Buurthuis Anansi,
22 sep Getfit & Stayfit 14+ in No Limit
No Limit,
22 sep Betterlife Kickfit, Buurthuis Anansi
Buurthuis Anansi,
23 sep Spelinloop 0-4 jaar in Buurthuis Gein
Buurthuis Gein,
23 sep Spelinloop 0-4 jaar in No Limit
No Limit,
Bekijk hier alle activiteiten
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial