DE JONGERENCOACHES VAN SWAZOOM ZIJN ‘MASTER’ OP DE VO-SCHOLEN IN ZUIDOOST

Amsterdam Zuidoost is een prachtig stadsdeel met een multiculturele bevolkingssamenstelling. Een samenstelling waarbij jeugd en jongeren procentueel oververtegenwoordigd zijn. Het voordeel hiervan is dat het stadsdeel bruist van de activiteiten. En de keerzijde van deze levendigheid is dat er problemen opkomen die de samenhorigheid enorm kunnen verstoren. Te denken valt aan jeugdcriminaliteit, eenzaamheid, schooluitval of dakloosheid. Om dit soort problemen en/of situaties aan te pakken is Swazoom Welzijn de aangewezen organisatie om, samen met scholen en andere partners, met oplossingen te komen om de jeugdigen en jongeren betere perspectieven te bieden. En die perspectieven komen tegenwoordig tot uiting door de corona crisis. Hierdoor moesten de jongerencoaches zo snel mogelijk overschakelen tot andere werk methodieken om de leerlingen (jongeren) de nodige hulp, advies en begeleiding aan te kunnen bieden. 

Uiteindelijk kon door de snelle omschakeling een uitgebreid online activiteitenaanbod worden opgezet. Hierin is hulp, advies en begeleiding verwerkt. Alhoewel de scholen zijn gesloten, staat Swazoom Welzijn niet stil en gaat steevast door om er voor de jongeren te zijn in deze moeilijke tijd.

Jongerenwerk en onderwijs

Om de problemen van de  jongeren beter te kunnen aanpakken is Swazoom Welzijn in stadsdeel Amsterdam Zuidoost een samenwerking aangegaan met de scholen van het voortgezet onderwijs (VO). De samenwerking met de scholen kan het best worden weergegeven aan de hand van praktijksituaties van drie jongerencoaches van Swazoom Welzijn. Alhoewel de praktijksituaties vòòr de corona crisis plaatsvonden, blijven ze relevant voor het jongerenwerk en onderwijs.

MySchoolCoachzz

Peer to peer coaching jongeren op scholen | Laya Leysner:

De samenwerking tussen het jongerenwerk en het onderwijs vind ik zeer belangrijk. Daarom ben ik ook van mening dat deze twee werkvelden verbonden moeten zijn aan elkaar. School is een plek waar jongeren veel moeten doen. Je moet goede cijfers halen, je moet dit beter doen, je moet.. en vul zelf maar verder in. 

Het jongerenwerk is geen verplichting, het is iets waar de jongere zelf voor kiest. Jongerenwerk maakt onderdeel uit van het leefgebied “vrije tijd” en ze hebben de keuze om dat te besteden aan onze activiteiten en projecten. Als jongeren in deze setting een dialoog aangaan met een jongerenwerker; iemand die net iets ouder is en weet wat je voelt en meemaakt, dan vinden ze dat vaak veel fijner dan een gesprek met een oudere zorgcoördinator, hulpverlener of leerkracht. In ons peer-to-peer-project kiezen de jongeren zelf waar zij aan willen werken, ze maken hun eigen veranderwens. Onze getrainde jongerencoaches zijn laagdrempelig en fungeren als rolmodel. De jongeren die op het VO zitten spiegelen zich aan de jongerencoaches. En de jongerencoaches gebruiken de gesprekken om thema’s te bespreken die de jongeren niet in hun eigen omgeving of op school kunnen bespreken. Als de jongerencoach samen met de jongere de leefgebieden school, thuis en vrije tijd met elkaar kan verbinden, om de jongere de juiste ondersteuning te bieden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen,  dan is het een win-win situatie voor beide partijen.

Oplossingsgericht werken 

Verder denken wij vanuit het jongerenwerk oplossingsgericht. De coaching is erop gericht om onze jongeren uit Zuidoost te empoweren, te motiveren en hun sterktes te benadrukken. Dit zorgt voor het versterken van hun zelfbeeld en het vergroten van zelfvertrouwen, wat ook zijn effect heeft op schoolse vaardigheden en resultaten. In de praktijk op school komt het vaak voor dat leerkrachten het zwaar hebben en alleenmaar aangeven wat niet goed gaat. Jongeren vinden dit vaak vervelend en lastig. En dit zorgt ervoor dat ze minder gemotiveerd zijn voor school. Als je een jongere aanspreekt vanuit hun kracht, werkt dit veel prettiger en raken ze daardoor gemotiveerder om aan iets te werken.

Jongerencoaches: de ervaringsdeskundigen 

Onze jongerencoaches zijn deels ervaringsdeskundigen en willen graag iets terug doen voor de jeugd in Zuidoost. Vaak herkennen jongeren zich ook in de jongerencoaches en bouwen sneller een vertrouwensband op waardoor ze veel meer vertellen en zich kunnen uiten bij hun coach. De jongerencoach kan op zo een manier een spil in het netwerk van de jongere zijn. Waar het de jongere nog niet lukt om zijn eigen hulpvraag te formuleren of om zelf hulp te vragen, springt de jongerencoach in en maakt de jongere op deze manier zo zelfredzaam mogelijk.

De meerwaarde van het jongerenwerk tussen leerling, school en wijk | Charro Mauricio:

Ik vind de meerwaarde van een jongerenwerker op school heel belangrijk, omdat de jongerenwerker al affiniteit heeft met de doelgroep buiten de school om. Wij kunnen ons goed inleven in de leefwereld van de jongeren. Als jongerenwerker ben je een centraal gezicht op school, leerlingen herkennen je van de wijk en van jongerencentra. Zelf ben ik ook opgegroeid in deze buurt en ken hierdoor veel ouders van de leerlingen. Hierdoor is de drempel om als jongere met mij te praten veel lager en ouders spreken mij ook aan. Dit geeft hun een veilig gevoel, ook merk ik dit bij de leerlingen. Ze kunnen bij mij terecht voor meer dan één ding en geven dit ook door aan de medeleerlingen. Ook krijg ik van docenten teruggekoppeld dat ouders hier blij mee zijn. Als jongerenwerker ben ik ook buiten school om bereikbaar en ze leggen mij dan situaties voor en vragen dan om hulp. Zo kan ik ouders en leerlingen doorverwijzen, zoals laatst naar MySchoolCoachzz: het jongeren coachingsproject van Swazoom. Een ander voorbeeld is dat een jongen op zoek was naar een sportactiviteit na school. Ik vertelde hem over de mogelijkheden in de wijk en dat is zo goed bevallen, dat hij de volgende keer zijn vriendje heeft meegevraagd. Een paar dagen later kwamen er ouders naar mij toe over deze activiteiten en dat hun kinderen ook wilde aansluiten. Dit is een mooie brug tussen de school en de wijk.

Een jongerenwerker hoort op de scholen 

Als ik de directeur en de leerkrachten spreek over jongerenwerk op school, geven zij aan dat dit allang had moeten plaatsvinden. Een jongerenwerker hoort in de school! Ze vinden het ook stom dat het niet eerder heeft plaatsgevonden op hun school en dat er meerdere jongerenwerkers moeten rondlopen. Maar ze zijn desondanks erg tevreden en in een korte tijd zien ze verschil bij de leerlingen die ik heb begeleid. Een leerkracht merkte op dat een aantal introverte kids veel meer open waren en zelfs eentje te mondig is geworden in de klas. 

Hoe ik het meestal aanpak is eerst in groepsverband kijken  of ze met elkaar in dialoog kunnen gaan, om te kijken waar hun interesses liggen en waar ik een ingang kan vinden. Als het moeilijk is in groepsverband, ga ik individueel met een leerling aan de slag. Ik vraag ze vaak wat wel goed gaat en wat ze echt tof vinden. Waarna ik op het positieve inzoom, zodat we de leerling meer zelfvertrouwen kunnen geven. Bijvoorbeeld: ze stellen zich kwetsbaar op in een veilige setting met de jongerenwerker. Die coacht en empowert ze en geeft ze een boost. We organiseren samen iets waar ze heel goed in zijn; hij wilt boksen maar durft niet alleen en mag een vriend meenemen. 

Hij vond het heel leuk, maar alleen vond hij zichzelf er niet zo goed in. Kleine stapjes! En dit zorgde ervoor dat ze een gametoernooi hadden georganiseerd, waardoor ze de link naar het buurthuis kunnen vinden. 

Als jongeren bezig zijn met rappen op het schoolplein is het een uitdaging om ze te benaderen in: rappen zonder scheldwoorden, positieve tekst, anderen stimuleren, motiveren in een positief jasje. Ze moeten het echt samen doen met de leider van de groep. 

Jongeren die stilletjes waren, zij die school niets vonden om wat voor reden dan ook, die zijn wel naar het oudergesprek gekomen. Omdat ik de ouders ken van de buurt of via jeugdvrienden. Een persoonlijk gesprek vinden ze fijn om ze te motiveren op school. School, jongere en ouders zijn hier blij mee.” 

Klankbord voor de docenten 

Het is fijn als je daar als jongerenwerker rondloopt en de docenten zich kunnen ventileren bij jou en hierdoor ook de nodige wisselwerking plaatsvind tussen jongerenwerker en docenten. 

Hierbij komen de sterktes/kwaliteiten van de jongerenwerker goed van pas, te weten: 

 • Gepassioneerde werker;
 • Communicatief vaardig;
 • Meer dan een flexibele duizendpoot;
 • Kameleon;
 • Transparant;
 • Motiverend;
 • Activerend;
 • Inspirerend;
 • Ervaringsdeskundige.

De jongerencoach als present werker | Sjoerd Bakker:

Samenwerking Swazoom en OSB 

Er was al sprake van een samenwerking met de OSB en Swazoom, maar dit was meestal op projectmatige basis. Vorig schooljaar is er ingezet om de samenwerking te versterken met de aanpak de Kansrijke Route die ontwikkeld is door Combiwel en Dynamo. Swazoom is hierin de uitvoerende partij en wij hebben affiniteit met en kennis van Amsterdam Zuidoost. In deze aanpak wordt er een verbinding gelegd tussen de leefgebieden van jongeren bestaande uit vrije tijd, de thuissituatie en de schoolomgeving.

Functie van de jongerenwerker op school


De jongerenwerker op school biedt extra ondersteuning aan leerlingen. Ik ben aanwezig op en rondom de school en werk samen met hulpverlening. Daarnaast signaleer ik problemen en trends die dan weer behandeld worden in de klas. Ik denk mee met docenten bij knelpunten of een hulpvraag. De jongerenwerker is er altijd voor een coaching gesprek.”

Band buiten schooltijd tussen jongerenwerker en jongere


Als er al contact in vredestijd is geweest, dan ligt de drempel lager als er iets aan de hand is. Jongeren weten dat ik er ben om te ondersteunen en maken daar dan makkelijker gebruik van. Kennis van de achtergrond situaties en de omgeving helpt ook daarbij.

Jongerenwerker en veiligheid binnen de school 


De jongerenwerker als present werker op een school kan vroegtijdig problemen signaleren en daar kordaat op inspelen, zodat escalatie van problemen kunnen worden voorkomen. Daarnaast is de jongerenwerker verbonden aan een wijk in Zuidoost, maar dan werkzaam op straat of vanuit een buurthuis. Met deze verbinding kan hij/zij ook buiten school iets voor de jongeren betekenen. Ik denk dat elke school zich er goed aan doet om jongerenwerk in te zetten.”

Huidig aanbod op de VO-scholen

Door de huidige situatie met betrekking tot corona zijn de jongerencoaches Sjoerd en Charro momenteel actief op het Bindelmeer College met het bieden van hulp en advies aan de leerlingen / jongeren. 

Momenteel zijn de jongerencoaches actief op de VO-scholen Bindelmeer College, Open Schoolgemeenschap Bijlmermeer. En binnenkort zal het jongerenwerk ook starten met activiteiten op het Ir. Lely Luceum. 

Jongerencoaches en verbinding tussen de drie leefmilieus 

De manager van Swazoom Welzijn, Raoul White, is voorstander van de verbinding tussen de drie leefmilieus namelijk vrije tijd, onderwijs en thuis. Daarom vindt hij dat de focus gericht moet zijn op de jongerencoaches VO van Swazoom. Die verbinden en acteren op de raakvlakken van deze drie leefmilieus. Zij zorgen voor een brugfunctie tussen de wijk en school, waarbij zij zelf leerlingen coachen, groepen begeleiden, een aanspreekpunt zijn voor ouders en leerkrachten en doorverwijzen indien nodig. Zowel de scholen als de ouders zijn heel blij met de komst van de jongerencoaches. Dus de Swazoom jongerencoach, zorgt voor de verbinding tussen straat en school! 

Door Stephano Stoffel, beleidsadviseur Swazoom Welzijn

Opmerking: Het interview van Sjoerd Bakker is uit Bijlmer en Meer (4 december 2019).

NIEUWE PAGINA: ‘OUDER- & KINDACTIVITEITEN’

Swazoom Kinderopvang Ouder- & Kindactiviteiten

Zoekt u naar een leuke activiteit om samen met uw peuter of kleuter uit te proberen? Kijk dan op onze nieuwe Swazoom Kinderopvang ‘Ouder- & Kindactiviteiten pagina’!

Op deze pagina kunt u leuke, creatieve en leerzame Ouder- & Kind activiteiten vinden die wij voor ouders/verzorgers hebben bedacht.om samen uit te proberen met de kinderen (thuis).

Kijk gelijk op: https://www.swazoom.nl/kinderopvang/onze-voorscholen-ouder-en-kind-activiteiten!

U kunt al onze ‘Ouder- & Kindactiviteiten’ vinden op ons Facebook, LinkedIn én Twitter account. Deel deze activiteiten met al uw vrienden en familie! Veel plezier samen!

STAGIAIRE MYSCHOOLCOACHZZ JUNIOR GEZOCHT!

Swazoom is een instelling in Amsterdam Zuidoost die zich ten doel stelt aantoonbaar bij te dragen aan het vergroten van de kansen voor jeugd en gezin in de Nederlandse maatschappij.

MySchoolCoachzz Junior is gebaseerd op een succesvol project waar VO- en MBO-leerlingen met een hoog risico op schooluitval gekoppeld worden aan een goed getrainde peercoach uit het MBO- of HBO-onderwijs om schooluitval te voorkomen. 

MySchoolCoachzz gaat uit van het peer-tot-peer principe waarin leerlingen individueel worden gecoacht door speciaal voor het project getrainde coaches. De primaire doelstelling van MySchoolCoachzz Junior (MSC) is het vergroten van kansen van risicoleerlingen op het succesvol afronden van een leuke schooltijd, deze leerlingen zijn tussen de 8 en 12 jaar. 

De kracht van het project is dat drie leefgebieden van deze risicoleerlingen met elkaar worden verbonden: school, vrije tijd en de thuissituatie. Het project is een goed voorbeeld van termen zoals ‘versterken eigen kracht’, ‘dichtbij de leerling’ en ‘zo licht mogelijk’. Wij zoeken naar enthousiaste stagiaires die het een uitdaging lijkt om leerlingen te coachen op verschillende basisscholen in Amsterdam.  

STAGIAIRE MYSCHOOLCOACHZZ JUNIOR GEZOCHT!

MySchoolCoachzz zoek voor het schooljaar 2020-2021 enthousiaste stagiaires voor minimaal 8 uur tot maximaal 32 uur per week. 

Opleiding/studierichting

HBO opleidingen (2e of 3e jaars studenten, start september 2020)

 • Pedagogiek
 • Maatschappelijk werk dienstverlening
 • Sociaal pedagogisch hulpverlening
 • Cultureel maatschappelijk vorming 
 • Toegepaste psychologie  
 • Social work

MBO opleidingen (2e of 3e jaars studenten niveau 4, start september 2020) 

 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 
 • Sociaal werk 
 • Maatschappelijke zorg 
 • Persoonlijk begeleider 

Waar kom je te werken: 

Swazoom werkt in verschillende gebieden in Amsterdam Zuidoost: Gaasperdam – Driemond, Bijlmer Oost en  Bijlmer Centrum. Hier kunnen kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 23 jaar hun vrije tijd nuttig besteden.

Wat bieden wij jou: 

 • Bij een fulltime 3e jaars stageperiode hoort een vergoeding van € 180 bruto per maand op basis van 36 uur per week;
 • Een afwisselende en uitdagende leerwerkplek in een enthousiast team;
 • Intensieve samenwerking met sociaal cultureel werkers waarvan er één jouw praktijkbegeleider zal zijn;
 • Uitstekende professionele stagebegeleiding op HBO-niveau;
 • Ruimte om te werken aan praktijk- en leerdoelen en ruimte voor innovatie;
 • Intensieve begeleiding door middel van intervisie, één op één gesprekken en schriftelijke feedback; 
 • Een training ‘Oplossingsgericht Coachen’.

Wat ga je doen? 

Je coacht kinderen, die een risico lopen op voortijdig schooluitval. Samen werk je aan verandering, die op de lange termijn oplossingen biedt. Het coachen van kinderen en jongeren is maatwerk. Ze kiezen eigen doelen die ze willen behalen. 

Veelvoorkomende doelen zijn: 

 • Weer gemotiveerd raken voor school  
 • Naar school blijven gaan  
 • Op tijd komen  
 • Beter kunnen concentreren  
 • Overgaan  
 • Hogere cijfers halen  
 • Sociaal handiger worden  
 • Leren het netwerk in te zetten  
 • Meer zelfvertrouwen ontwikkelen  
 • Om leren gaan met moeilijke situaties  
 • Erachter komen wat ze in de toekomst willen 

Je zal je ook bezig houden met: 

 • Ontwikkelen en organiseren van activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van kinderen en  jongeren;
 • Verbindingen leggen tussen vraag en aanbod op de scholen;
 • Signaleren van problemen, wensen en behoeften;
 • Kinderen en jongeren motiveren om hun talenten in te zetten;
 • Helpen met de ontwikkeling van vernieuwende projecten en activiteiten op maat;
 • Contacten leggen en onderhouden met samenwerkingspartners;
 • Activiteiten registreren en evalueren;
 • Deelname aan teamoverleg

Wat vragen wij van jou: 

 • Betrokkenheid bij de doelgroep kinderen en jongeren;  
 • Inlevingsvermogen;  
 • Een gedisciplineerde houding;  
 • Zelfstandigheid;  
 • Ondernemend karakter;  
 • Flexibiliteit;  
 • Leergierigheid;  
 • Een open houding
 • Enthousiast, gedreven persoonlijkheid;
 • Affiniteit met het werken met kinderen en jongeren en diverse doelgroepen, hun ouders en een diversiteit aan culturele achtergronden;
 • Sterk in je schoenen staan en initiatief durven nemen;
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit 
 • Een VOG is verplicht! 

Heb je interesse? 

Regeer dan zo spoedig mogelijk via onderstaande sollicitatieknop!

STAGIAIRE MYSCHOOLCOACHZZ YOUNGIN GEZOCHT

Swazoom is een instelling in Amsterdam Zuidoost die zich ten doel stelt aantoonbaar bij te dragen aan het vergroten van de kansen voor jeugd en gezin in de Nederlandse maatschappij.

MySchoolCoachzz is een succesvol project waar VO- en MBO-leerlingen met een hoog risico op schooluitval gekoppeld worden aan een goed getrainde peercoach uit het MBO- of HBO-onderwijs om schooluitval te voorkomen. 

MySchoolCoachzz gaat uit van het peer-tot-peer principe waarin leerlingen individueel worden gecoacht door speciaal voor het project getrainde coaches. De primaire doelstelling van MySchoolCoachzz (MSC) is het vergroten van kansen van risicoleerlingen op het succesvol afronden van een leuke schooltijd, deze leerlingen zijn tussen de 12 en 18 jaar. 

De kracht van het project is dat drie leefgebieden van deze risicoleerlingen met elkaar worden verbonden: school, vrije tijd en de thuissituatie. Het project is een goed voorbeeld van termen zoals ‘versterken eigen kracht’, ‘dichtbij de leerling’ en ‘zo licht mogelijk’. Wij zoeken naar enthousiaste stagiaires die het een uitdaging lijkt om leerlingen te coachen op verschillende middelbare scholen in Amsterdam.  

Stagiaire MySchoolCoachzz Youngin 

MySchoolCoachzz zoek voor het schooljaar 2020-2021 enthousiaste stagiaires voor minimaal 8 uur tot maximaal 32 uur per week. 

Opleiding/studierichting

HBO opleidingen (2e of 3e jaars studenten, start september 2020)

 • Pedagogiek
 • Maatschappelijk werk dienstverlening
 • Sociaal pedagogisch hulpverlening
 • Cultureel maatschappelijk vorming 
 • Toegepaste psychologie  
 • Social work

MBO opleidingen (2e of 3e jaars studenten niveau 4, start september 2020) 

 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 
 • Sociaal werk 
 • Maatschappelijke zorg 
 • Persoonlijk begeleider 

Waar kom je te werken: 

Swazoom werkt in verschillende gebieden in Amsterdam Zuidoost: Gaasperdam – Driemond, Bijlmer Oost en  Bijlmer Centrum. Hier kunnen kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 23 jaar hun vrije tijd nuttig besteden.

Wat bieden wij jou: 

 • Bij een fulltime 3e jaars stageperiode hoort een vergoeding van € 180 bruto per maand op basis van 36 uur per week;
 • Een afwisselende en uitdagende leerwerkplek in een enthousiast team;
 • Intensieve samenwerking met sociaal cultureel werkers waarvan er één jouw praktijkbegeleider zal zijn;
 • Uitstekende professionele stagebegeleiding op HBO-niveau;
 • Ruimte om te werken aan praktijk- en leerdoelen en ruimte voor innovatie;
 • Intensieve begeleiding door middel van intervisie, één op één gesprekken en schriftelijke feedback; 
 • Een training ‘Oplossingsgericht Coachen’.

Wat ga je doen? 

Je coacht jongeren, die een risico lopen op voortijdig schooluitval. Samen werk je aan verandering, die op de lange termijn oplossingen biedt. Het coachen van jongeren is maatwerk. Ze kiezen eigen doelen die ze willen behalen.

Veelvoorkomende doelen zijn: 

 • Weer gemotiveerd raken voor school  
 • Naar school blijven gaan  
 • Op tijd komen  
 • Beter kunnen concentreren  
 • Overgaan  
 • Hogere cijfers halen  
 • Sociaal handiger worden  
 • Leren het netwerk in te zetten  
 • Meer zelfvertrouwen ontwikkelen  
 • Om leren gaan met moeilijke situaties  
 • Erachter komen wat ze in de toekomst willen 

Je zal je ook bezig houden met: 

 • Ontwikkelen en organiseren van activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van jongeren;
 • Verbindingen leggen tussen vraag en aanbod in het jongerencentrum;
 • Signaleren van problemen, wensen en behoeften;
 • Jongeren motiveren om hun talenten in te zetten;
 • Helpen met de ontwikkeling van vernieuwende projecten en activiteiten op maat;
 • Contacten leggen en onderhouden met samenwerkingspartners;
 • Activiteiten registreren en evalueren;
 • Deelname aan teamoverleg

Wat vragen wij van jou: 

 • Betrokkenheid bij de doelgroep jongeren;  
 • Inlevingsvermogen;  
 • Een gedisciplineerde houding;  
 • Zelfstandigheid;  
 • Ondernemend karakter;  
 • Flexibiliteit;  
 • Leergierigheid;  
 • Een open houding
 • Enthousiast, gedreven persoonlijkheid;
 • Affiniteit met het werken met jongeren en diverse doelgroepen, hun ouders en een diversiteit aan culturele achtergronden;
 • Sterk in je schoenen staan en initiatief durven nemen;
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit 
 • Een VOG is verplicht! 

Heb je interesse? 

Regeer dan zo spoedig mogelijk via onderstaande sollicitatieknop! 

VRIJWILLIGERS MYSCHOOLCOACHZZ YOUNGIN GEZOCHT!

Swazoom is een instelling in Amsterdam Zuidoost die zich ten doel stelt aantoonbaar bij te dragen aan het vergroten van de kansen voor jeugd en gezin in de Nederlandse maatschappij.

MySchoolCoachzz is een succesvol project waar VO- en MBO-leerlingen met een hoog risico op schooluitval gekoppeld worden aan een goed getrainde peercoach uit het MBO- of HBO-onderwijs om schooluitval te voorkomen. 

MySchoolCoachzz gaat uit van het peer-tot-peer principe waarin leerlingen individueel worden gecoacht door speciaal voor het project getrainde coaches. De primaire doelstelling van MySchoolCoachzz (MSC) is het vergroten van kansen van risicoleerlingen op het succesvol afronden van een leuke schooltijd, deze leerlingen zijn tussen de 12 en 18 jaar. 

De kracht van het project is dat drie leefgebieden van deze risicoleerlingen met elkaar worden verbonden: school, vrije tijd en de thuissituatie. Het project is een goed voorbeeld van termen zoals ‘versterken eigen kracht’, ‘dichtbij de leerling’ en ‘zo licht mogelijk’. Wij zoeken naar enthousiaste vrijwilligers die het een uitdaging lijkt om leerlingen te coachen op verschillende middelbare scholen in Amsterdam.  

Vrijwilligers MySchoolCoachzz Youngin 

MySchoolCoachzz zoek voor het schooljaar 2020-2021 enthousiaste vrijwilligers voor minimaal 8 uur tot maximaal 32 uur per week. 

Opleiding/studierichting

MBO of HBO opleiding (vanaf niveau 4). 

Waar kom je te werken: 

Swazoom werkt in verschillende gebieden in Amsterdam Zuidoost: Gaasperdam – Driemond, Bijlmer Oost en  Bijlmer Centrum. Hier kunnen kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 23 jaar hun vrije tijd nuttig besteden.

Wat bieden wij jou: 

 • Een vrijwilligersvergoeding met een maximum van € 21,- per week; 
 • Een afwisselende en uitdagende leerwerkplek in een enthousiast team;
 • Intensieve samenwerking met sociaal cultureel werkers waarvan er één jouw praktijkbegeleider zal zijn;
 • Uitstekende professionele stagebegeleiding op HBO-niveau;
 • Ruimte om te werken aan persoonlijke leerdoelen en ruimte voor innovatie;
 • Intensieve begeleiding door middel van intervisie, één op één gesprekken en schriftelijke feedback; 
 • Een training ‘Oplossingsgericht Coachen’.

Wat ga je doen? 

Je coacht jongeren, die een risico lopen op voortijdig schooluitval. Samen werk je aan verandering, die op de lange termijn oplossingen biedt. Het coachen van jongeren is maatwerk. Ze kiezen eigen doelen die ze willen behalen.

Veelvoorkomende doelen zijn: 

 • Weer gemotiveerd raken voor school  
 • Naar school blijven gaan  
 • Op tijd komen  
 • Beter kunnen concentreren  
 • Overgaan  
 • Hogere cijfers halen  
 • Sociaal handiger worden  
 • Leren het netwerk in te zetten  
 • Meer zelfvertrouwen ontwikkelen  
 • Om leren gaan met moeilijke situaties  
 • Erachter komen wat ze in de toekomst willen 

Je zal je ook bezig houden met: 

 • Ontwikkelen en organiseren van activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van jongeren;
 • Verbindingen leggen tussen vraag en aanbod in het jongerencentrum;
 • Signaleren van problemen, wensen en behoeften;
 • Jongeren motiveren om hun talenten in te zetten;
 • Helpen met de ontwikkeling van vernieuwende projecten en activiteiten op maat;
 • Contacten leggen en onderhouden met samenwerkingspartners;
 • Activiteiten registreren en evalueren;
 • Deelname aan teamoverleg

Wat vragen wij van jou: 

 • Betrokkenheid bij de doelgroep jongeren;  
 • Ervaring met het werken met de doelgroep jongeren;
 • Inlevingsvermogen;  
 • Een gedisciplineerde houding;  
 • Zelfstandigheid;  
 • Ondernemend karakter;  
 • Flexibiliteit;  
 • Leergierigheid;  
 • Een open houding
 • Enthousiast, gedreven persoonlijkheid;
 • Affiniteit met het werken met jongeren en diverse doelgroepen, hun ouders en een diversiteit aan culturele achtergronden;
 • Sterk in je schoenen staan en initiatief durven nemen;
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit 
 • Een VOG is verplicht! 

Heb je interesse? Neem dan contact op via vrijwilligers@swazoom.nl

SCHOLEN EN KINDEROPVANG PER 08 JUNI WEER 100% OPEN

Scholen en kinderopvang per 08 juni weer 100% open

In de persconferentie op 19 mei kondigde premier Rutte aan dat op 8 juni de scholen en buitenschoolse opvang (BSO) volledig opengaan (tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is). 

De Kinderopvang en BSO volgen de scholen hierin en vangen kinderen weer op, op hun vaste dagen zoals die zijn afgesproken in het contract.

Vanaf die tijd is ook de eigen bijdrage weer voor eigen rekening (dit geldt zowel voor de KOT als gemeente kinderen).

Kijk ook op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/buitenschoolse-opvang-vanaf-8-juni-weer-volledig-open voor meer informatie.

Angstige ouders

Nog niet alle ouders brengen hun kind(eren) naar de kinderopvang. Ouders die zich zorgen maken om hun kind naar de kinderopvang te brengen, kunnen contact opnemen met de GGD.

Ouders kunnen bellen naar het volgende nummer: 020 555 5202. Zij komen dan direct in contact met de jeugdarts. Die kan ouders adviseren en informeren over corona en veilige deelname aan de kinderopvang.

RICHTLIJNEN HYGIËNE I.V.M. HET CORONAVIRUS | RIVM

Op onderstaande sheets kunt u in het Nederlands, Engels en Papiamento de laatste hygiëne richtlijnen van het RIVM i.v.m. het Coronavirus vinden:

‘Hygiéne wat moet je doen?’, ‘Klachten: wat mag wel en niet?’

U kunt op de afbeeldingen klikken om de sheets te vergroten en u kunt de afbeeldingen ook opslaan. Vanuit uw pc: rechtmuisknop en opslaan; vanuit uw mobiel: de afbeelding ingedrukt houden en opslaan.

KABINET DEELT MEE: KINDEROPVANG EN SCHOLEN GAAN 11 MEI OPEN

Kinderdagverblijven (0-4 jaar) gaan geheel open, scholen en bso’s op een ‘aangepaste manier’.

Dinsdag 21 april kondigde premier Rutte aan dat kinderopvang en scholen in het basisonderwijs weer opengaan op 11 mei.

Kinderopvang
De kinderdagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. Dat geldt dus ook voor de Voorscholen.

Scholen en BSO

De aangepaste wijze waarmee de scholen opengaan, houdt in dat leerlingen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school krijgen, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk.

De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet.

Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei het onderwijs op hun school invullen, waarbij wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs. Scholen en BSO’s kijken met elkaar hoe de aansluiting tussen school en BSO zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden. 

Noodopvang als kinderopvang en scholen weer open zijn

Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt.
Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht.
Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen.

Overheid verlengt compensatie eigen bijdrage ouders
De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders totdat de kinderopvang weer haar deuren opent op 11 mei.

Gezondheidsrisico’s beperkt

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Ouders en leerkrachten moeten onderling wel afstand houden

Momenteel ontwikkelen we een protocol voor Swazoom kinderopvang.

Lees het bericht: ‘Maatregelen corona verlengd’ (Rijksoverheid)

Lees het bericht: ‘Basisscholen en kinderopvang vanaf 11 mei aangepast open’

AANVULLENDE INFORMATIE KINDEROPVANG OPENSTELLING 11 MEI

Amsterdam, 24 april 2020

Betreft: Aanvullende informatie Kinderopvang openstelling 11 mei

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Naar aanleiding van het coronavirus willen wij u over het volgende informeren

De adviezen van de GGD en RIVM zijn voor de Swazoom  leidend.

Wij volgen zorgvuldig het Coronaprotocol en ons vaste hygiëneprotocol. De volgende maatregelen om verspreiding van een virus te voorkomen, zijn heel simpel maar zeer effectief en kunt u ook zelf nemen:

 • Regelmatig handen wassen
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
 • Papieren zakdoekjes en papieren handdoeken gebruiken
 • Geen handen schudden
 • Anderhalve meter afstand houden

Daarbij zijn wij extra alert bij ziekteverschijnselen:

 • Als er klachten zijn bij uw kind zoals verkoudheid, hoesten óf koorts dan moet uw kind thuis blijven tot 24 uur nadat de klachten zijn verdwenen.
 • Let op: we moeten de richtlijnen opvolgen van het RIVM. Dus als u uw kind komt brengen met genoemde klachten zijn we genoodzaakt om je kind weer naar huis te laten gaan.
 • Als uw kind tijdens de opvang klachten krijgt moet het kind worden opgehaald.

Wat betekent dat voor u als ouder?

 • Als u zelf klachten hebt die binnen de omschrijving van het RIVM vallen dan moeten we u verzoeken uw kind door iemand anders te laten brengen en/of ophalen
 • Voor de veiligheid verwachten we er bij het brengen en halen 1,5 meter afstand wordt gehouden.
 • Het kind wordt buiten bij de deur gebracht en gehaald.

Op de website van de GGD en het RIVM is de meest recente informatie te vinden.

https://www.ggdzl.nl/index.php?id=1675

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Vragen?

Heeft u vragen?

Telefoon: 020 – 569 6867
Email: kinderopvang@swazoom.nl  
Bereikbaar: Maandag t/m donderdag van 08:30 uur tot 15:00 uur en vrijdag van 08:30 uur tot 13:00 uur

Wij wensen u in deze spannende tijden veel sterkte en een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet, 

Management Swazoom

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

9 hours ago

Swazoom

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT 🌼🌺 'SPEURKAART ZOMERBLOEMEN'! 🌸🌹

Onze ouderconsulenten hebben een leuke Speur-activiteit voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen tijdens de Zomervakantie! Het wordt warm deze zomer en dan willen we het liefst naar buiten. Kinderen vinden het leuk om op zoek te gaan naar iets bijzonders en we hoeven niet eens op reis naar een ver buitenland. Kunnen jullie alle planten op deze speurkaart vinden?

Veel plezier samen! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #speuractiviteit #samenspeuren #natuur #zomerbloemen #zomervakantie #zomer #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong
... See MoreSee Less

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT 🌼🌺 SPEURKAART ZOMERBLOEMEN! 🌸🌹

Onze ouderconsulenten hebben een leuke Speur-activiteit voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen tijdens de Zomervakantie! Het wordt warm deze zomer en dan willen we het liefst naar buiten. Kinderen vinden het leuk om op zoek te gaan naar iets bijzonders en we hoeven niet eens op reis naar een ver buitenland. Kunnen jullie alle planten op deze speurkaart vinden? 

Veel plezier samen! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: https://swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #speuractiviteit #samenspeuren #natuur #zomerbloemen #zomervakantie #zomer #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong

2 days ago

Swazoom

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT 🌿🌺 'MAAK JE EIGEN NATUUR-SCHILDERIJTJE'! 🌸☘️

Onze ouderconsulenten hebben weer een creatieve activiteit voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen thuis. Leuk om samen met je kleuter en/of peuter te maken.
Praat samen over wat je aan het doen bent tijdens het maken en stel je kind vragen.

Veel plezier samen! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #knutselen #samenknutselen #natuur #schilderijmaken #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong
... See MoreSee Less

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT 🌿🌺 MAAK JE EIGEN NATUUR-SCHILDERIJTJE! 🌸☘️

Onze ouderconsulenten hebben weer een creatieve activiteit voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen thuis. Leuk om samen met je kleuter en/of peuter te maken.
Praat samen over wat je aan het doen bent tijdens het maken en stel je kind vragen.

Veel plezier samen! Delen=aardig.

Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: https://swazoom.nl/
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #knutselen #samenknutselen #natuur #schilderijmaken #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong
Load more

Activiteitenkalender

<< jul 2020 >>
mdwdvzz
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Datum Activiteit
3 jul Speelotheek Speeluitleen in Morijn
Buurthuis Holendrecht,
3 jul Chillzone Meidenwerk 10+ Buurthuis Anansi
Buurthuis Anansi,
3 jul Chillzone BH Holendrecht
Buurthuis Holendrecht,
3 jul Chillzone 10+ in No Limit
No Limit,
3 jul Folkore dansen, ouders en kinderen in Buurthuis Gein
Buurthuis Gein,
Bekijk hier alle activiteiten
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial