Stagiaire HBO-er op de groep

Opleiding: Pedagogiek

 • Aantal studenten: maximaal 5
 • Duur: 40 weken 28 per week 

Over de organisatie:

Swazoom wil alle kinderen in Amsterdam Zuidoost zoveel mogelijk ontwikkelkansen bieden en alle bewoners actief betrekken bij stadsdeel, buurt of wijk.

In de eigen dynamiek van Amsterdam Zuidoost werkt Swazoom als welzijnsorganisatie en Swazoom Kinderopvang wijkgericht. Zij werkt daarbij samen met alle betrokkenen bij kinderen en jongeren, zoals ouders/opvoeders, bewoners, onderwijs, zorg, bedrijfsleven en overheid. We zijn er om het perspectief te vergroten op alle leefgebieden: zowel thuis als op school, maar ook in de wijk en in de vrije tijd. Kinderen, jongeren èn de gezinnen worden gestimuleerd zich te ontwikkelen, risicogedrag te verkleinen en kansen te benutten. Wij werken samen toe naar optimale deelname aan de maatschappij.

Swazoom is daarbij de verbinding tussen kind en jongere en zijn of haar leefomgeving. We creëren een rijke en veelzijdige (leer)omgeving met volle aandacht, veiligheid en (zelf)vertrouwen. Wij stimuleren tot zelf leren denken en handelen, omgaan met verschillen en conflicten, samenwerken en het verbreden van de horizon.

Swazoom biedt:

 • Voorschoolse educatie op de locaties Kinderopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
 • Ouderbetrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling, opvoeding, verzorging en gezondheid van hun kind.
 • Educatief, pedagogisch vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar
 • Ouder kind inloop, Speel-o-theek voor ouders en kinderen waar samen spelen centraal staat en speelgoed geleend kan worden.
 • Buurtgenoten; laagdrempelige activiteiten waarbij Buurtgenoten elkaar ontmoeten voor de gezelligheid en is gericht op zelfredzaamheid.

Over de Stageplaats:

Swazoom Kinderopvang biedt momenteel kinderopvang met een voorschoolprogramma op 28 locaties. Deze kinderopvang is voor peuters van 2 tot 4 jaar. Er is een doorgaande lijn naar (de eerste twee jaren van) het basisonderwijs, voor kleuters van 4-6 jaar. Tezamen heet dit voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Op onze kinderopvanggroepen werken de pedagogisch medewerkers met een MBO- en met een HBO-achtergrond zeer nauw samen. Zij bieden de kinderen een fijne, stimulerende omgeving. Dit doen zij onder meer met behulp van een VVE-programma (Uk en Puk of Piramide).

De pedagogisch medewerker HBO zorgt er samen met haar collega voor dat het opbrengstgericht werken gestalte krijgt (o.a. door het werken met leerlingvolgsysteem Kijk!) en de kwaliteit op de voorscholen gewaarborgd blijft.

Bij voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt vaak de nadruk gelegd op taalaanbod. Taal staat echter niet op zichzelf. Het opbouwen van een affectieve relatie met elk kind en een vertrouwensband met elke ouder vinden wij essentieel. Het ervaren van emotionele veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor (onder meer) taalverwerving . Het aanbod bij Swazoom Kinderopvang omvat nadrukkelijk alle ontwikkelingsgebieden, omdat deze met elkaar samenhangen en allemaal belangrijk zijn voor een kind om zich te ontwikkelen tot een evenwichtig persoon, die goed kan functioneren en zich prettig kan voelen in deze samenleving.

Onder de Wet Kinderopvang gelden normen voor de aanwezigheid en de inhoud van een pedagogisch beleid en de relatie ervan met de praktijk. Er dienen op de kinderopvang voorwaarden te worden vervuld voor het waarborgen van de emotionele veiligheid, de ontwikkeling van de persoonlijke- en de sociale competentie van kinderen en de overdracht van normen en waarden. Swazoom Kinderopvang voldoet ruimschoots aan de landelijke normen en aan de aanvullende Amsterdamse kwaliteitseisen, zoals vastgesteld in het Kwaliteitskader VVE.

Wij vragen:

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat die de opleiding Pedagogiek volgt. Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Oog voor sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in werkgebied;
 • Klantgerichte houding;
 • Initiatief nemen;
 • Verbindend;
 • Doel- en resultaatgericht;
 • Openstaan voor feedback/in staat tot (zelf)reflectie;
 • Integer in handelen en gedrag;
 • (Mede)opvoeders kunnen ondersteunen bij de opvoeding;
 • Betrokkenheid (met professionele distantie);
 • Onderzoeksgericht en innovatief;
 • In staat verbeterprocessen in gang te zetten, te begeleiden en af te ronden;
 • Analytisch;
 • Knelpunten kunnen signaleren en oplossingen bedenken;
 • Samenwerkingsgericht;

Wij bieden:

Een stageplek met veel afwisseling en ruimte om eigen initiatieven te ontplooien. Je wordt begeleid door een van onze enthousiaste, ervaren en betrokken pedagogisch medewerkers met een HBO-achtergrond. Onze medewerkers hebben de training HBO-er op de groep afgerond (deze training is in opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkeld door het ABC/NJI/iPABO).

De werkdagen zullen in nader overleg bepaald worden. Voor vragen kun je contact op nemen met Mirjam Vlaanderen (06-23943865).

Heb je interesse dan kun je je CV en motivatie per mail  sturen naar m.vlaanderen@swazoom.nl